Monthly Archives: marts 2013

30. marts 1863: Kong Frederik underskriver Martskundgørelsen og erklærer sig klar til krig!


Konseilspræsident Hall har netop på regeringsmødet med kongen præsenteret ham for Martskundgørelsen, som er en delvis udskillelse af Holsten fra den danske helstat. Frederik 7. er åbenlyst godt tilfreds med udkastet til en kongelig resolution, som han underskriver med ordene: At jeg maae tage Følgerne er naturligt, hvad end, det bliver Fred eller Krig, det […]

30. marts 1863: Udskillelsen af Holsten skal gøres officiel. Konge og regering mødes på Fredensborg


Konseilspræsident Halls regering har gennem det meste af marts forberedt en officiel erklæring vedrørende Holstens udskillelse, og i dag forelægges forslaget for kong Frederik 7. på Fredensborg Slot i Nordsjælland. Hall præsenterer sagen for majestæten. I januar 1852 afgav Danmark underhåndserklæring til Østrig og Preussen om ikke at ville knytte Slesvig nærmere til det danske […]

28. marts 1863: Casinomødet afsluttes med enstemmig vedtagelse af alle resolutioner


Aftenens Casinomøde slutter med en enstemmig vedtagelse af alle tre resolutioner, hvis hovedkrav er Holstens udskillelse af den danske helstat. Over 2000 københavnere deltog i mødet, hvilket viser den store folkelige opbakning i København til det nationalliberale krav om udskillelsen. Mødet afviste, at Slesvig skulle inkorporeres i det danske kongerige. Dog står det klart for […]

28. marts 1863: Casinomødet afviser, at Slesvig skal annekteres


Aftenens Casinomøde i København fortsætter, og en dansk præst fra Slesvig forlanger, at mødet ikke bare skal vedtage at anbefale Holstens udskillelse, men at man også skal forlange hertugdømmet Slesvigs inkorporation i kongeriget. Dette afvises dog på det bestemteste af de øvrige talere. Rigsdagsmand C.V. Rimestad advarer mod forslaget om Slesvigs indlemmelse i kongeriget med […]

28. marts 1863: Stort bifald på Casinomødet til kravet om Holstens udskillelse


Nu til aften holdes der et folkemøde på Casinoteateret i København med over 2000 deltagere. Teateret har tidligere været rammen for det historiske møde i marts 1848, hvor folket krævede og fik en fri forfatning, der afsluttede enevælden i Danmark. Nu er det Slesvig og Holsten, der er på programmet på dette møde, som er […]

28. marts 1863: Hall anbefaler Holstens udskillelse til kongen. Stort folkemøde på Casino i aften


Konseilspræsident Hall fortæller kong Frederik 7., at “det øvrige Monarchies frie og selvstændige Udvikling” ikke må hindres af forbindelsen til Holsten. Baggrunden er, at forhandlingerne med hertugdømmet Holsten om at ordne forfatningsforholdene er gået endegyldigt i hårdknude i løbet af februar-marts 1863. Problemerne har bremset næsten enhver mulighed for at lovgive i Slesvig, da forfatningsforholdene […]

26. mar. 1863: Dansk gesandt i London mener, at tiden er rigtig til et politisk udspil vedr. hertugdømmerne


Den danske gesandt i London mener, at Danmark nu har muligheden for at få en politisk løsning på det slesvig-holstenske spørgsmål accepteret internationalt: “Nærværende Øjeblik er meget gunstigt for en endelig Ordning af Monarkiets Forfatningsforhold. Preussens Upopularitet og den Frygt, som den polske Opstand og Frankrigs Holdning indgyder, vilde rimeligvis hindre Tyskland i at konsolidere […]

24. mar. 1863: Hall forklarer, hvorfor det er nu, man må skride til udskillelse af Holsten


Konseilspræsident Hall er tilsyneladende nu klar til at skære igennem i det holstenske spørgsmål. Den franske gesandt i København beretter i dag om en samtale med konseilspræsident Hall, hvor denne forklarer, hvorfor man nu må skride til en udskillelse af Holsten. Hall fortæller, at det holstenske stænderforsamlingsforløb har vist, at man ikke kan finde en […]

21. mar. 1863: Den holstenske stænderforsamling slutter officielt i dag. Man nåede intet kompromis


Den holstenske stænderforsamling slutter i dag, uden at parterne er kommet tættere på hinanden. Holsten står stadig stejlt på kravet om vetoret over for fællesbeslutninger og en anerkendelse af båndene mellem Holsten og Slesvig, hvilket den danske regering ikke kan acceptere. Det sidste håb om en fredelig løsning inden for helstatens egne rammer synes nu […]

Ship ohoy! Fregatten Jylland går til scenen for fuld musik. Hør selv her:


På 1864live følger vi ikke kun begivenhederne for 150 år siden, men også optakten til jubilæumsåret 2014. Ole Bornedals store DR-drama om 1864 er som tidligere fortalt blevet forsinket. Men til gengæld vil man allerede i september 2013 kunne opleve Fregatten Jylland som musical! Og med ingen ringere end Stig Rossen og Ole Thestrup på […]

12. mar 1863: Hall ridser mulighederne for Holsten op


Den engelske gesandt i København indberetter i dag til London om indholdet af sin samtale med konseilspræsident Hall, hvor Hall har ridset mulighederne for Holsten op: 1) Tilbagevenden til ordningen fra 1855 2) Slesvigs deling 3) Fuldstændig udskillelse af Holsten 4) Særlige arrangementer for Holsten med fælleslovgivning på visse områder. Den danske regering vil i […]

7. marts 1863: Den holstenske stænderforsamling retter sine klager til Det Tyske Forbund


Den 12. holstenske stænderforsamling vedtager enstemmigt at rette henvendelse til Forbundsdagen i Frankfurt med ønske om, at forbundet skal sikre hertugdømmets “interesser og rettigheder”. Med henvendelsen giver Holsten Det tyske forbund en direkte anledning til påny at blande sig i det dansk tyske spørgsmål, hvilket kan få vidtrækkende konsekvenser for Danmark

5. mar. 1863: Hall siger, at Holstens forhold nu vil blive ordnet ved kongelig erklæring


Efter afstemningen i den holstenske stænderforsamling den 2. marts har den danske regering nu tabt enhver tro på, at der kan findes en løsning med Holstens egne repræsentanter. Konseilspræsident Hall fortæller i dag den svenske gesandt, at Holstens stilling nu vil blive ordnet ved kongeligt patent.

2. mar. 1863: Der sættes hårdt imod hårdt i den holstenske stænderforsamling


Det sidste håb om en fredelig løsning inden for den danske helstat synes borte i dag, hvor der er hidsig debat i den holstenske stænderforsamling. Den kongelige repræsentant erklærer direkte, at fortsat vægring mod at finde en løsning fra Holstens side vil føre til Holstens udskillelse af det danske toldområde, hvilket vil være første skridt […]