Monthly Archives: september 2013

Månedsoverblik september/oktober 1863


Så er det atter tid til et månedsoverblik, hvor vi samler op på måneden, der er gået, og kigger frem mod, hvad vi kan forvente i den kommende tid. September 1863 har været præget af reformforhandlingerne i Det Tyske Forbund, den fortsatte debat om samme Forbunds indgriben i Holsten samt om forhandlingerne om en dansk-svensk […]

29. sep. 1863: Hall søger at tage brodden af forfatningsforslaget i Rigsrådet


Et forslag til en ny forfatning (den senere Novemberforfatning) er blevet forelagt det danske parlament, Rigsrådet. Forslaget indfører et fælles rigsråd for Slesvig og kongeriget, som dog samtidig beholder deres selvstændige institutioner. Forslaget præsenteres nærmere for Rigsrådet i dag, og i sine kommentarer til forslaget søger konseilspræsident Hall nu at forebygge, at forslaget kan betragtes […]

28. sep. 1863: Den nye forfatning præsenteres for Rigsrådet!


I dag træder det danske rigsråd sammen, og det altoverskyggende punkt på parlamentets dagsorden er vedtagelsen af det nye forfatningsforslag, der vil skabe en fælles forfatning for kongeriget og Slesvig stik imod de tyske magters krav. Rigsrådsamlingen begynder med, at konseilspræsident Hall oplæser et budskab fra kong Frederik 7. om forfatningsforslaget. Heri siger kongen, at […]

28. sep. 1863: Norsk minister: Ingen tvivl om en dansk-svensk traktat!


Danmark er tæt på at have en forsvarstraktat med Sverige-Norge på plads. Den svenske regering har tidligere besluttet, at man vil høre til Frankrig og Englands holdning, før man godkender traktaten endeligt. Man har nu fået positive tilbagemeldninger fra Frankrig, og flere politiske iagttagere i Stockholm regner nu traktaten for en sikker sag. Således skriver […]

27. sep. 1863: Priskrig blandt de franske massageklinikker!


I det mere kuriøse hjørne kan den danske ugeavis Illustreret Tidende i dag meddele, at ”de fornemme franske Damer have indført den østerlandske Mode, at lade sig ælte, for at forøge Musklernes og Lemmernes Smidighed. Duelige Æltersker ere derfor meget søgte, og have rigelig Fortjeneste; men undertiden maae de naturligvis, som andre Haandværksfolk, løbe længe […]

27. sep. 1863: Den engelske regeringstop diskuterer støtte til Danmark


I et brev fra den engelske udenrigsminister Lord Russell til den engelske premierminister Lord Palmerston er Russell stort set enig i de danske synspunkter: “Tyskerne har bragt [Sagen] over paa det værste Grundlag af alle, nemlig Antagelsen af en Forfatning, ved hvilken den danske Regering vilde blive lammet af Holsten og Lauenborg”. Det, Russell her […]

26. sep. 1863: Østrigsk-preussisk reformbrud er en realitet


Den 15. september stillede Preussen krav for at skulle deltage i videre forhandlinger om en reform af Det Tyske Forbund. Reformen var en østrigsk mærkesag, men Østrig indser nu, at kampen er tabt. Den østrigske udenrigsminister diskuterer i dag sagen over for kejseren, og de er begge enige om, at de preussiske krav er uantagelige. […]

25. sep. 1863: Rygeloven anno 1863


Den nationalliberale avis Fædrelandet bringer i dagens udgave et brev fra en unavngiven læge. Brevet er en klage over forholdene i ventesalen på Københavns Banegård. Lægen modtog om formiddagen den 24. september en kvindelig patient, der klagede over kvalme efter at have opholdt sig på banegårdens 2. klasses ventesal. Lægen erkender, at man ikke kan […]

24. sep. 1863: Den nye forfatning forelægges kong Frederik 7.


Kong Frederik 7. får i dag forelagt udkast til en ny forfatning for kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig. Forfatningsforslaget er en naturlig forlængelse af Martskundgørelsen, som stillede i udsigt, at Holsten skulle separeres fra de øvrige dele af riget. I forfatningsudkastet, der senere skal blive kendt som Novemberforfatningen fra 1863, indføres en overbygning med et […]

24. sep. 1863: Sverige får positivt svar fra Paris vedr. hjælp til Danmark


Forsvarstraktaten mellem Danmark og Sverige-Norge synes at rykke tættere på i dag, hvor Sverige får svar på sin henvendelse i Paris. På regeringsmødet den 8. september ville den svenske regering forhøre sig om Frankrig og Englands holdning, før man indgik en forsvarstraktat med Danmark. I dag modtages så meddelelse fra den svenske gesandt i Frankrig, […]

22. sep. 1863: Kongen udtaler stor tilfredshed med de danske tropper


Den nationalliberale avis Fædrelandet bringer i dagens udgave kongens vurdering af de militærøvelser, han overværede omkring Dannevirkestillingen tidligere denne måned. Kongen skriver således til krigsminister C. C. Lundbye: Det har været Os en særlig Glæde og Tilfredshed under den nu tilendebragte Troppesamling ved Slesvig at iagttage den Orden, Ro og Agtpaagivenhed, hvormed Øvelserne ere blevne […]

20. sep. 1863: ”Fædrelandet” kan afsløre detaljerne i den dansk-svenske forsvarsaftale


Den nationalliberale avis Fædrelandet bringer i dagens udgave – på baggrund af oplysninger i den svenske avis Aftonbladet – oplysninger om indholdet af den dansk-svenske forsvarsaftale. Avisen medgiver indledningsvis, at det endnu er uvist, om aftalen er underskrevet, men oplyser, at den indeholder følgende bestemmelser: Danmark kan samle en hær bestående af 50.000 mand. Disse […]

19. sep. 1863: Københavns befæstning mod søsiden fejrer i dag 150-års jubilæum – samtidig lægges sidste hånd på et nyt og moderne forsvarsanlæg


Kære læser. Hold tungen lige i munden, for nu bliver det meta: I dag fejrer vi 150-års jubilæum for 150-års jubilæet for Københavns befæstning til søsiden! I dag (19. sep. 1863) er det nemlig 150 år siden, man første gang anlagde to fremskudte faste batterier til forsvar af København fra søsiden. Dengang bestod det af […]

17. sep. 1863: Det Tyske Forbund et skridt nærmere militær indgriben i Holsten


Udvalgsbehandlingen, som blev vedtaget den 27. august 1863, er nu færdig, og udvalget under Det Tyske Forbund anbefaler, at Forbundet bruger sin ret til at sende tyske tropper ind i Holsten. Denne eksekution skal have til formål at tvinge danskerne til at opfylde aftalerne fra 1851-52, sådan som Forbundet opfatter dem. Det vil sige ligestille […]

17. sep. 1863: De seneste nyheder fra avisen Fædrelandet


Vi har her samlet de seneste nyheder fra den nationalliberale danske avis Fædrelandet: 14. september 1863: Fædrelandet rapporterer, at der i dag er påbegyndt tre dages øvelser omkring Dannevirke. Øvelserne vil blive overværet af kongen, der her til morgen drog mod Dannevirkestillingen. 16. september 1863: Fædrelandet citerer den svenske avis Aftonbladets vurdering af den nuværende […]

16. sep. 1863: Forsøg på fælles engelsk-fransk optræden slår fejl


Den engelske udenrigsminister Lord Russell arbejder utrætteligt for at afmontere krigsfaren i den dansk-tyske konflikt. England forsøger i dag at få Frankrig med på en fælles optræden vendt mod de tyske stater og til fordel for Danmark. Den engelske udenrigsminister foreslår, at de to lande skal minde de tyske stater om, “at en hvilken som […]

15. sep. 1863: Preussisk statsråd diskuterer Østrigs reformforslag


Den 1. september vedtog det tyske fyrstemøde i Frankfurt et reformforslag vedrørende Det Tyske Forbund, som derefter blev sendt til den preussiske kong Wilhelm. Preussen var ikke til stede ved fyrstemødet, da man ikke var interesseret i at støtte de østrigske reformforsøg. Det er man stadig ikke, og på det preussiske statsråd i dag vedtages […]

13. sep. 1863: Bismarck lader sig ikke skræmme af udsigten til en skandinavisk forsvarsalliance


Ugeavisen Illustreret Tidende kan i dag meddele, at udsigten til en skandinavisk forsvarsalliance vækker stærk bevægelse i Tyskland. Det fremgår dog samtidig, at den preussiske rigskansler Bismarck ikke lader sig ryste. I stedet skulle han have udtrykt glæde ved efterretningerne, “da en tysk Flaade i saa Fald vilde faa Lejlighed til at vise sig baade […]

12. sep. 1863: Bismarck sender afvæbnende svar til England


Som et svar på den engelske udenrigsministers skarpe irettesættelse af Østrig og Preussen den 21. august sendte Bismarck i går en forsonende meddelelse til London. Eksekutionen (dvs. den militære indgriben i Holsten) må gå sin gang, men Østrig og Preussen anerkender det skarpe skel, der er mellem Holsten og Slesvig. I en samtale med den […]

11. sep. 1863: Den svenske udenrigsminister skriver til England og Frankrig


På et regeringsmøde den 8. september enedes den svenske regering om at forhøre sig om Englands og Frankrigs holdning, før man indgik en forsvarstraktat med Danmark. Det skyldtes, at nogle af regeringens medlemmer var betænkelige ved udsigten til at komme i krig med de tyske stater alene sammen med Danmark. I dag sender den svenske […]