Monthly Archives: oktober 2013

31. okt. 1863: Hall går ind på Bismarcks forslag


Der kører i disse dage forhandlinger direkte mellem Preussen og Danmark, om hvorledes Det Tyske Forbund kan stilles tilfreds. I dag meddeler den danske konseilspræsident Hall til Berlin, at han kan gå ind på Bismarcks anbefaling fra den 30. oktober om at fremsætte en erklæring over for Det Tyske Forbund, som stiller i udsigt, at […]

30. okt 1863: Uofficielt aftenmøde om den nye grundlov


Her til aften afholdes der et uofficielt møde mellem regeringen og en række rigsdagsmedlemmer, hvor regeringen forsøger at overtale disse til at støtte det nye grundlovsforslag (den senere Novemberforfatning). Det er særligt konseilspræsident C.C. Hall og indenrigsminister Orla Lehmann, der er aktive ved mødet, og de fortæller flere af de tilstedeværende, at den svenske udenrigsminister […]

30. okt. 1863: Bismarck gentager sit kompromisforslag over for England


Der synes nu håb om, at det alligevel kan undgås, at det kommer til krig mellem Danmark og de tyske stater. For et par dage siden berettede vi om, at den danske gesandt havde haft samtaler med Bismarck i Berlin. Her sagde Bismarck, at han ville støtte Danmark, hvis landet afgav en erklæring til Det […]

30. okt. 1863: Den “danske” kong Georg 1. ankommer til Athen uden at være blevet søsyg!


30. oktober ankom den nye kong Georg 1. af Grækenland til Athen. Denne nye europæiske konge er søn af den danske kronprins Christian, der allerede her er ved at lægge grundlaget for sin senere status som “Europas svigerfar”. Ugeavisen Illustreret Tidende beskriver i deres reportage ankomsten således: Fra den aarle Morgenstund var hele Athen paa […]

28. okt. 1863: Mulig dansk-preussisk forståelse på vej?


I konflikten med de tyske stater må Danmark navigere mellem både stormagterne Østrig og Preussen og så sammenslutningen Det Tyske Forbund. Men nu ser det imidlertid ud til, at Danmark muligvis er på vej mod en form for forståelse med Preussen. Den danske gesandt i Berlin, Quaade, indberetter i dag om sine samtaler med den […]

27. okt. 1863: Forsvarstraktat diskuteres endnu engang i den svenske regering


På et svensk-norsk statsråd i dag diskuteres forsvarstraktaten med Danmark atter. Det foreslås at bemyndige den svenske udenrigsminister til at indgå i direkte forhandlinger med den danske regeringsleder C.C. Hall om at afslutte en traktat, der ligner den hidtil foreslåede. I første omgang vedtages det dog blot at indhente den norske regerings kommentarer til traktatudkastet.

25. okt. 1863: Krigsforberedelser i Norden


Ugebladet Illustreret Tidende vurderer i dagens udgave, at den militære konfrontation med Tyskland synes at være lige op over. I hvert fald oplyser bladet, at 12.000 danske soldater er indkaldt til 2. og 3. generalkommando, ingeniørtropperne er sendt mod grænsen, og der er afsendt tømmer til Dannevirke, hvor værket skal forstærkes, og krudtlagre opbygges. Desuden […]

23. okt. 1863: Fædrelandet: Den nye grundlov nærmer sig


I det danske parlament Rigsrådet blev der den 3. oktober nedsat et udvalg, der skulle forberede grundlovsudkastet til 2. behandling. Udvalget har nu offentliggjort sin betænkning, og ifølge den nationalliberale avis Fædrelandet er der 57 ændringsforslag, Men selvom der er en del uenigheder, skulle der være en vis enighed til stede i de store stridsspørgsmål. […]

19. okt. 1863: Forsvarstraktat endelig tæt på at underskrives?


Der har været megen snak frem og tilbage om en mulig dansk-svensk forsvarstraktat, men selvom det tidligere så ud, som om planerne var i fare for at strande, tror centrale svenske politikere stadig, at traktaten kommer. I hvert fald skriver den svenske udenrigsminister i dag til den svenske gesandt i København, grev Hamilton, at “Saa […]

18. okt. 1863: Engelsk avis: Dansk grundlovsudkast kan afværge krig


Ifølge dagens udgave af ugeavisen Illustreret Tidende skriver den engelske avis The Saturday Review (der tidligere har været kritisk over for Danmark), at selvom Danmark med grundlovsudkastet ikke fuldstændigt lever op til sine forpligtelser, så er (…) den Ordning, som Danmark nu foreslaar udførlig, definitiv, og naar Alt kommer til Alt meget antagelig. Det er […]

13. okt. 1863: Fædrelandet: Stemningen i Slesvig er dansksindet!


Den nationalliberale avis Fædrelandet vurderer i dagens udgave, at stemningen i Slesvig er positiv over for Danmark og for Slesvigs inkorporation i kongeriget. Avisen bygger sin vurdering på en lang række episoder, hvor Danmark og danskheden er blevet fejret. Bl.a. fremhæver avisen kongens besøg i Haderslev tidligere på måneden, den dansksindede stemning ved skyttefesten på […]

11. okt. 1863: Indenrigsminister Lehmann er klar til at trække Martskundgørelsen tilbage


Oven på førstebehandlingen af grundlovsudkastet udtaler indenrigsminister Orla Lehmann sig, ifølge Illustreret Tidende, positivt om virkningerne ved en eventuel vedtagelse af udkastet. En vedtagelse vil betyde, ”at i Danmarks Rige raader kun Danmarks Konge og Folkerepræsentation, (…) og saa har Kundgørelsen af 30te Marts gjort det Væsentlige, den skulle, og saa (…) er det mig […]

9. okt. 1863: Nærmere om det engelske pres på Det Tyske Forbund


Den nationalliberale avis Fædrelandet bringer i dag – via den tyske avis Köln Zeitung – et uddrag af den depeche, som den engelske udenrigsminister Russell sendte til Det Tyske Forbund før dets møde den 1. oktober 1863. I depechen opfordrer den engelske udenrigsminister stærkt de tyske stater til at holde igen med forbundseksekutionen, og … […]

7. okt. 1863: Forsvarstraktaten kan betragtes som sikker ifølge dansk avis


Den nationalliberale avis Fædrelandet skriver i dag: ”Afslutningen af det nordiske Forsvarsforbund kan, efter hvad vi erfare, nu betragtes som sikker.” Avisen vurderer, at årsagen til, at traktaten ikke allerede er underskrevet, er, at Sverige følte sig forpligtet af tidligere traktater til at indhente accept fra England og Frankrig. Fædrelandet erfarer nu, at Frankrig har […]

5. okt. 1863: England arbejder ihærdigt for fred bag kulissen


Med fremlæggesen af forfatningsforslaget for Slesvig og kongeriget har Danmark givet Det Tyske Forbund flere klagepunkter, hvilket bekymrer det engelske diplomati, der arbejder ihærdigt for at forhindre krig. I dag telegraferer den engelske gesandt i København til London, at han har haft en samtale med den østrigske gesandt i København. Ifølge østrigeren behøver Danmark ikke trække […]

5. okt. 1863: Sverige vil frygtelig gerne indgå en traktat med Danmark – det passer bare dårligt lige nu …


I en fortrolig depeche fra den svenske udenrigsminister Mandertrøm til den svenske gesandt i København grev Hamilton diskuteres den dansk-svenske forsvarsalliance i lyset af det danske forslag til en ny forfatning for kongeriget og Slesvig (den senere Novemberforfatning). Den svenske udenrigsminister skriver, at forfatningsforslaget vil blive opfattet som en inkorporation af Slesvig, og selvom Sverige […]

4. okt. 1863: Kongen bliver modtaget med jubel i Slesvig


Mens Rigsrådet drøfter det forfatningsudkast, som muligvis kan sende Danmark i krig, modtages kong Frederik 7. med jubel i Haderslev i dag søndag den 4. oktober. Haderslev ligger i hertugdømmet Slesvig, som er stridspunktet mellem Danmark og de tyske magter, og af avisen Fædrelandets beretningen fremgår det, at kongen blev modtaget endnu ”mere enthousiastisk end […]

3. okt. 1863: Forfatningsforslaget oversendes til 2. behandling


Forslaget til en ny forfatning (den senere såkaldte Novemberforfatning) sendes i dag til 2. behandling med 38 stemmer mod 1. Et udvalg skal arbejde videre med forslaget, som skal diskuteres igen den 2. november. Forslaget er således stadig på vej gennem det parlamentariske maskineri. Alligevel har det allerede vakt stor opmærksomhed både i Danmark og […]

2. okt. 1863: Tam debat om forfatningsudkastet i Rigsrådet


Rigsrådet debatterer i dag forfatningsforslaget, der vil skabe et samlet Rigsråd for Slesvig og kongeriget. Der er dog ikke de store overraskelser i debatten, selvom der er forskel på, om medlemmerne ser Slesvigs inkorporation som målet for forfatningen på sigt. Enkelte advarer mod, at man netop nu fremlægger en sådan forfatning, men selv de konservative […]

2. okt. 1863: Avis: Lange udsigter for en eksekution i Holsten


Den nationalliberale avis Fædrelandet beretter i dagens udgave om, at Det Tyske Forbund har vedtaget forbundseksekutionen i Holsten. Avisen vurderer dog, at eksekutionen ikke er lige om hjørnet. Først er der de 3 uger, som Danmark har til at adlyde kravene fra den 9. juli. Dernæst vil der ifølge avisen mindst gå endnu 3 uger, […]