Monthly Archives: november 2013

29. nov. 1863: Skal klokkerens søn være hertug i Slesvig og Holsten?


Det store politiske samtaleemne er hertug Friedrichs krav på hertugdømmerne Slesvig og Holsten, og ugeavisen Illustrerede Tidende bringer i dag en genealogisk notits, der giver læseren et nyt perspektiv på arvefølgestriden. Således fremgår det, at den augustenborgske prins Frederik Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg (hertug Friedrich) nedstammer i lige linje fra ”den bekjendte Regnebogs forfatter, velmeriterede Klokker Søren Matthisen.” Den […]

28. nov. 1863: Ballade i Det Tyske Forbund. Dansk repræsentant smides ud!


På dagens møde i Frankfurt i Det Tyske Forbund er der stor ståhej om det danske spørgsmål. Først gælder det den danske repræsentant i Forbundet, der repræsenterer den danske konge i hans egenskab af hertug af Holsten og Lauenborg. Da den danske repræsentant fremlægger sin nye fuldmagt, som han fået, efter at Christian 9. har […]

24. nov. 1863: Hertug Friedrichs arvekrav får folkelig opbakning i Tyskland


Hertug Friedrich af Augustenborg har gjort arvekrav på Slesvig og Holsten. I begyndelsen var der i Tyskland en afventende holdning til kravet, men over hele Tyskland samler kravet nu støtte fra offentligheden. Der er de seneste dage blevet holdt talrige møder rundt om i Tyskland, og der er vedtaget talrige proklamationer til støtte for hertugens […]

22. nov. 1863: Bismarck finder sig et (ildevarslende) standpunkt


Den preussiske ministerpræsident Bismarck har i disse dage foreløbigt lagt sig fast på, hvilken politik Preussen bør føre i det danske spørgsmål. For Bismarck er det vigtigt at holde fast på Londontraktaten fra 1852, som sikrer Christian 9.s arveret til hertugdømmerne. Det ønsker han, fordi han derved kan forhindre, at hertug Friedrich af Augustenborg arver […]

21. nov. 1863: Engelsk gesandt: Novemberforfatningen er ikke brud på aftaler


Den preussiske ministerpræsident Bismarck, betragter Novemberforfatningen som en inkorporation af Slesvig, men sådan ser Englands gesandt i København Sir August Paget ikke på det. I dag skriver han i et svar på dette spørgsmål til sin regering i London, at “den nye forfatning er afgjort ikke en Inkorporation af Slesvig. Den opfattes af nogle som […]

19. nov. 1863: Hertug Friedrich meddeler sit arvekrav til de tyske hoffer


I strid med tidligere aftaler har hertug Friedrich af Augustenborg proklameret sig som den retmæssige arving til Slesvig og Holsten efter Frederik 7.s død. Og i dag sender han meddelelse herom til de tyske hoffer. De fleste steder modtages hertugens meddelelse forsigtigt positivt. Der er sympati for hertugens synspunkt i Tyskland, men flere af de […]

18. nov. 1863: “Han har underskrevet!”


“Han har underskrevet!”, proklamerer indenrigsminister Orla Lehmann til de forsamlede, da han træder ud fra Christiansborgs slotsport. På det netop afsluttede statsrådsmøde er Christian 9. endelig bukket under for presset og har underskrevet Novemberforfatningen, som altså nu træder i kraft den 1. januar 1864. Forfatningen knytter Slesvig og kongeriget tættere sammen, idet den skaber en […]

17. nov. 1863: Kong Christian 9. er stadig i syv sind


Kong Christian 9. er stadig i tænkeboks i spørgsmålet om, hvorvidt han skal underskrive Novemberforfatningen. Og han har brugt dagen i dag til at mødes med en række fremtrædende danskere, af konservativ observans. Rådene strider dog i forskellige retninger. Nogle mener, han ikke bør underskrive, andre, at han bør vente yderligere, og nogle råder ham […]

17. nov. 1863: Hvad siger England til den nye forfatning? (og hvad siger københavnerne?)


Den nye konge, Christian 9., er i tvivl om, hvorvidt han skal underskrive Novemberforfatningen, blandt andet fordi han frygter udlandets reaktioner. England er det dog svært at få et klart svar fra. Den engelske gesandt i København har flere gange rykket sin regering for svar på, hvad han skal mene, og i dag modtager han […]

16. nov. 1863: Kongens arveret truet! Tysk prins gør krav på Slesvig og Holsten


Samme dag, som den nye konge skal krones, træder en ny aktør ind på scenen. Den augustenborgske arveprins Friedrich Christian August erklærer sig i dag som den retmæssige arving til Slesvig og Holsten. Da Londontraktaten i 1852 fastlagde, at prins Christian skulle arve alle den danske konge Frederik 7.s lande, tog man også misteltenen i […]

16. nov. 1863: Christian 9. krones, men stemningen er trykket, og alle taler om forfatningen


I dag bliver prins Christian kronet som kong Christian 9. Han er dermed den første af den nye glückborgske linje på den danske trone. Men der er ikke ligefrem feststemning i København. Før sin kroning holder Christian 9. statsråd kl. 10 med sit ministerium, som stadig er nationalliberalt og under ledelse af C.C. Hall, og […]

15. nov. 1863: Prins Christian mødes med ledende danske politikere


Kong Frederik 7. er død, og i morgen skal prins Christian krones som hans efterfølger. Derfor mødes den vordende konge her til aften med ledende danske politikere. Et første møde er med den konservative politiker C.N. David. Prins Christian spørger David til råds om, hvorvidt han skal underskrive Novemberforfatningen, men David kan kun give det […]

15. nov. 1863: Frederik 7. er død!


Der er netop indløbet meddelelse om, at den danske konge, Frederik 7., er død. Selvom den var ventet, rammer nyheden landet som en chock. Trods sine fejl var Frederik 7. elsket for sin folkelighed, og for den frie grundlov han gav folket i 1849. Herudover var Frederik 7. en trofast forsvarer af det synspunkt, at […]

15. nov. 1863: Berlingske Extra: Kongens tilstand forværret!


Her kl. 11 udsendes et Extrablad af Berlingske Tidende. Det beretter for de fortvivlede københavnere, at den syge konges tilstand er yderligere forværret. I Glücksborg, hvor kongen befinder sig, har man endnu mindre håb. Her regnes det nu for et spørgsmål om tid, før den bevistløse konge bukker under for sygdommen. Konseilspræsident Hall og resten […]

14. nov. 1863: Hall mødes med prins Christian


Det står nu klart, at kong Frederik 7.s sygdom kan være livstruende, og konseilspræsident C.C. Hall mødes derfor med kronprins Christian i København. Hvis Frederik 7. dør, uddør også den oldenborgske kongeslægt, men med Londontraktaten fra 1852 har Europas stormagter skrevet under på, at prins Christian af Glücksborg og hans efterkommere skal arve alle Frederik […]

14. nov. 1863: Kongens sygdom er alvorlig!


Frederik 7. er sengeliggende i Glücksborg, og det bliver nu klart, at han er ramt af den livstruende sygdom, rosen. Den nationalliberale avis Fædrelandet kan i dagens udgave berette følgende om kongens tilstand: ”Hs. Maj. Kongens Rosen har i Løbet af Gaardsdagen jevnt udbredt sig over hele Ansigtet med forøget Feber og vedholdende lette Vildelser. […]

14. nov. 1863: ”Har Bismarck villet narre os?”


Det danske diplomati er ved at få øjnene op for Bismarcks radikale omsving i forhold til Novemberforfatningen og dette omsvings betydning for Danmark. Danske referater af gårsdagens artikel i den regeringsvenlige preussiske avis Norddeutsche Allgm. Zeitung bliver læst med bestyrtelse af udenrigsministeriets direktør Peter Vedel, og han skriver omgående til den danske gesandt i Berlin: […]

13. nov. 1863: Bismarck meddeler sit nye syn på Novemberforfatningen til København


Kun 15 minutter efter, at Novemberforfatningen er vedtaget i det danske Rigsråd, tikker et telegram ind hos det preussiske gesandtskab i København. Telegrammet indeholder Bismarcks nye skarpe afstandtagen til Novemberforfatningen, som han ganske pludseligt er slået ind på. Et tilsvarende telegram er sendt til London. Bismarks holdningsskifte bliver altså meddelt for sent til at bremse […]

13. nov. 1863: Novemberforfatningen er vedtaget!


Novemberforfatningen for Danmark og Slesvig er vedtaget her til aften kl. 20.45 med 40 stemmer mod 16. Forslaget krævede 38 stemmer for og er altså kun vedtaget med en smal margin. Forhandlingerne har varet det meste af dagen, og udfaldet har på intet tidspunkt været sikkert. Men nu har Rigsrådet vedtaget forfatningen, og den mangler […]

13. nov. 1863: En advarsel i 12. time!


Novemberforfatningen debatteres i Rigsrådet i dag, hvor regeringen håber på at få den endeligt godkendt. Forsamlingen kender til kong Frederik 7.s alvorlige sygdom, men ikke til det pludselige omslag i Preussens syn på forfatningen. De konservative modstandere af den nye forfatning taler nu for første gang stærkt imod den. Den tidligere udenrigsminister Bluhme gav oprindeligt […]