31. jan. 1864: Krigen er brudt ud! De tyske magter meddeler, at de vil besætte Slesvig (+ et overblik)


ddd

Østrig og Preussen vil nu skride til en besættelse af Slesvig. Men her vil de møde den danske hær, som er placeret i Dannevirkestillingen i Sydslesvig. Krigen er nu en realitet.

Konflikten mellem dansk og tysk i hertugdømmerne har i årevis været et stridsspørgsmål, der har sat sindene i kog. Flere gange har det truet med at komme til krigshandlinger på baggrund af spørgsmålet, men hver gang er der faldet lidt ro over sagerne igen.

Nu er det imidlertid slut. Martskundgørelsen i marts 1863 fik Det Tyske Forbund til at true med eksekution, dvs. militær indgriben, i Holsten. Danmark trak dog ikke kundgørelsen tilbage, men vedtog Novemberforfatningen i november 1863, der knyttede kongeriget og Slesvig tættere sammen. I Det Tyske Forbund gik de nationalistiske bølger højt, og her ønskede man et tysk Slesvig-Holsten under prinsen af Augustenborg. De to tyske stormagter Østrig og Preussen var dog mere tilbageholdende. De havde begge underskrevet Londontraktaten, der anerkendte Christian 9.s arveret til både Slesvig og Holsten, og selvom Preussen måske nok kunne tænke sig at kaste traktaten over bord, mente Bismarck ikke, at dette var tilrådeligt, da man så kunne få Europa imod sig.

I stedet fandt Østrig og Preussen hinanden i december-janunar 1863/64 og koncentrerede sig om, at Danmark med Novemberforfatningen havde brudt aftalerne fra 1851-52. Østrig og Preussen sendte et ultimatum til Danmark, hvor de krævede Novemberforfatningen ophævet, og skete dette ikke, ville de besætte Slesvig for at gennemtvinge deres krav om, at Danmark levede op til sine forpligtelser. Østrig og Preussen gik her uden om Det Tyske Forbund, der ønskede en langt mere aggressiv kurs, og de hævdede at stå ved Londontraktaten. Dog taler Bismarck privat om, at når først krigen bryder ud, vil det automatisk ophæve alle traktater, og den preussiske kansler har blikket fast rettet på, hvilke fordele Preussen kan få ud af konflikten. Noget helt andet er den ophidsede stemning i Tyskland, som betyder, at stormagterne må få noget ud af konflikten med Danmark. Ender konflikten med, at Danmark bevarer fuld råderet over hertugdømmerne, vil det være umuligt at forudse reaktionerne i Tyskland.

Den 16. januar 1864 overrakte Preussen og Østrig et ultimatum til Danmark: Ophæv Novemberforfatningen inden 48 timer, eller vi besætter Slesvig! Tyske tropper står allerede i Holsten, hvor man gennemførte en fredelig indmarch i december 1863. Danmark svarer først afvisende, men herefter tilbyder den danske konseilspræsident D.G. Monrad at søge at trække forfatningen tilbage på lovlig vis i løbet af seks uger. England er yderst aktiv for at formå Østrig og Preussens til at modtage Monrads tilbud, men de afviser. Noget helt andet er, at Monrad ville have fået store problemer med at gennemføre sit forslag. I den danske Rigsdag er der næsten enstemmig opbakning bag Novemberforfatningen, som nu ses som det eneste, der binder kongeriget og Slesvig sammen.

De sidste to uger har været præget af desperate engelske forsøg på at finde en diplomatisk løsning, men England har hverken kunnet samle de neutrale stormagter om fælles optræden eller formået de tyske stormagter til at give Danmark en længere frist. I sidste ende er England også tøvende med at true de tyske magter med egentlig krig, hvis der ikke kan findes en bredere alliance. Dette ser også Bismarck klart, og han er derfor ikke så nervøs for de bredsider, det engelske diplomati sender ham.

Men i dag er det slut. Den øverstbefalende for de preussisk-østrigske styrker, feltmarskal Wrangel overrækker i dag en note til den øverstbefalende for de danske styrker, general de Meza, hvor han informerer om, at de tyske styrker vil besætte Slesvig og beder de danske styrker trække sig fra hertugdømmet. De Mezas svar er naturligvis en ren afvisning, og egentlige kamphandlinger kan nu forventes at bryde ud i morgen den 1. februar 1864.

Den østrigsk-preussiske militærtaktiske plan er at holde den danske hær ved Dannevirkestillingen og derefter omgå den, så hele Danmarks hær kan sættes ud af spil på én gang. Da Danmark har søherredømmet, og Danmark primært består af øer, vurderes dette at være den hurtigste vej til sejr. De kommende dage vil vise, om den preussiske plan lykkes.

Langt den største del af den danske hær er opmarcheret ved Dannevirke i det sydlige Slesvig. Dannevirke er et stærkt forsvarsværk, men er svagere om vinteren, da frost betyder, at der er langt større udækkede områder, hvor stillingen kan omgås. Og i forvejen er den danske hær på ca. 38.000 mand faktisk for lille til at forsvare Dannevirke med maksimal effektivitet. Men Dannevirke er vigtigt både moralsk og politisk. Sålænge Dannevirke kan holdes, er Danmark i besiddelse af hovedparten af Slesvig, som hele konflikten drejer sig om. Herudover er der opstået mange nationale myter om det danske forsvarsværk, så det i offentligheden fremstår som en urgammel ubrydelig vold, der beskytter Danmark mod alt ondt sydfra.

I den danske regering og den øverste hærledelse er man dog godt klar over farerne. I general de Mezas instruks slås det fast, at Dannevirkestillingen er vigtig, men at den danske hærs overlevelse er det vigtigste. I instruksen formuleres det således (læs hele instruksen på danmarkshistorien.dk):

Hvor vidt vi skulle drive Stillingens Forsvar, er det umuligt forud bestemt at afgjøre, og det maa i hvert enkelt Tilfælde blive den kommanderende Generals Sag at fatte Beslutning herom i Overens­stemmelse med Begivenhedernes Gang. Til Veiledning i denne Hen­seende skal Ministeriet gjøre opmærksom paa, at saa stor Interesse det end maa have at bevare Landet mod fremmed Vold og derved kun at vige tilbage efter en afgjørende Kamp, saa er det dog under de forhaandenværende politiske Forhold af endnu større Betydning, at det kommende Foraar finder os i Besiddelse af en dygtig og slag­færdig Hær. Kampen i Dannevirkestillingen tør altsaa ikke føres saa vidt, at Hærens Tilværelse som Hær kompromitteres, hvad der ogsaa følger ligefrem deraf, at vi bag denne Stilling have en anden For­svarslinie i vore Flankepositioner, og at vi til disses Besættelse kun kunne gjøre Regning paa den samme Hær, som kæmper ved Danne­virke.

Der foreligger altså nu en krigslignende stilling mellem Danmark, Østrig og Preussen, og den første del af krigen kommer til at handle om, hvorvidt de tyske styrker kan fange danskerne i Dannevirkestillingen og gøre kort proces.

One comment

  1. Venture forth into “Grand Gaia”, the world of the gods, and unleash your Summoner powers
    to save it by defeating the Fallen God Maxwell in this immersive and addictive RPG.
    Download Brave Frontier Hack Tool and Cheats HERE:.

    Let’s face it, the internet can be like the wild west.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: