Monthly Archives: februar 2014

28. feb. 1864: Agnes Gads dagbog: Tyskerne ransager gårde i jagt på danske soldater


Fra Agnes Gads dagbog 28. februar 1864: Madkurvene kom da i rette Hænder og bleve modtagne med Henrykkelse! Det er rigtig saa rart, især da det at befrygte, at det er de sidste Dage, de staa i samme Stilling. Thi nu i Mørkningen kom Peder Træskomand og fortalte, at han i Middag havde séet en stor Skare […]

28. feb. 1864: Officiel meddelelse om de Mezas fratrædelse. General Gerlach bliver ny kommanderende general


Forleden pressede D.G. Monrads ministerium med krigsminister Lundbye i spidsen kong Christian 9. til at afskedige general de Meza som øverstbefalende for hæren. I dag kommer den officielle meddelelse fra kongen, hvor han slår fast, at den eneste grund til afskedigelsen er ønsket fra ministeriet. Til ny øverstkommanderende udnævnes chefen for 1. division, generalløjtnant Gerlach. […]

27. feb. 1864: Agnes Gads dagbog: Rygterne løber – hvornår kommer angrebet på Fredericia?


Fra Agnes Gads dagbog 27. februar 1864: I Vinding igaar talte Fader med den unge Rejmer fra Paaby. Han havde Dagen iforvejen været i Kolding og der ved en Jordpaakastelse séet Onkel Isak, som altsa, Gudskelov er rask. I Gammelby have de et Par Gange havt Besøg af Holmsted, som havde det Hele været indkvarteret i […]

26. feb. 1864: Agnes Gads dagbog: Sultne soldater bliver trakteret med pandekager fra Gauerslund og omegn


Fra Agnes Gads dagbog 25. februar 1864: Landesorgen er nu hævet. Vi blive dog naturligvis her paa Egnen ved at bære Sorg indtil bedre Tider. Vi have idag fejret Moders Fødselsdag paa en rigtig fornøjelig Maade, idet vor Plan med Hensyn til at beværte Soldaterne, som staa udenfor Vejle, er bleven udført. Byens Koner have […]

26. feb. 1864: Danmark får to ugers frist til at svare på konferenceforslaget


I går udtalte Danmark sig tøvende om det engelske forslag om en konference til at drøfte en afslutning på krigen. Årsagen var blandt andet, at Monrad frygtede de indenrigspolitiske reaktioner, da en godtagelse af forslaget kunne tolkes, som om Danmark opgav kampen. I dag beder den engelske udenrigsminister derfor Preussen og Østrig om at give […]

26. feb. 1864: Ministeriet gennemtvinger de Mezas fyring trods kongens modstand


Siden kort efter rømningen af Dannevirke har general de Meza været i København for at redegøre for beslutningen om tilbagetrækningen. Det skyldes ikke mindst, at krigsminister C.C. Lundbye har været stærkt utilfreds med ikke at være informeret om tilbagetrækningen. Seneste udvikling for et par dage siden var, at de Meza kom til at true Lundbye […]

25. feb. 1864: Agnes Gads dagbog: Rygtet siger, at preusserne trækker sig tilbage


Fra Agnes Gads dagbog 25. februar 1864: Rygtet siger, at Preusserne trække dem tilbage; man vil endogsaa sige, at de have rømmet Kolding(?) Hr. Bolvig var her en Formiddagsvesit. Han fortalte, at de Gaarslev Bønder, der have vægret sig ved Ægtkjørselen, igaar ved en Patrouille Husarer bleve afhentede, med Ordre til at samtlige Mænd selv skulde følge […]

25. feb. 1864: Danmark tøvende over for engelsk konferenceplan


Den 23. februar fremsatte England forslag om et indkalde en konference til løsning af de dansk-tyske stridigheder. Både Berlin og Wien har modtaget forslaget positivt, selvom bevæggrundene måske ikke er identiske. I Østrig vil man sandsynligvis gerne have afsluttet hele sagen hurtigst muligt, da den kan udvikle sig til en trussel mod kejserrigets stabilitet. I […]

24. feb. 1864: Agnes Gads dagbog: De københavnske rygter har nået Gauerslund – er ministeriet Monrad ved at gå af?


Fra Agnes Gads dagbog 24. februar 1864: Rygter gaa i Hovedstaden om en Ministerkrise i Anledning af Overkommandoen. I Haderslev skulle Preusserne have nedtaget de paa enkelte Steder udhængte slesvigholstenske Faner. Haderslev lærde Skole er bleven lukket, og dens Lokaler skulle, ligesom den flensborgske Skoles, indrettes til Lazarether. Udgivelsen af “Dannevirke” er ogsaa forbudt. (Gud […]

24. feb. 1864: Status på kamphandlingerne. Stilstand ved grænsen og Dybbøl


De seneste dage har ved fronten været præget af småtræfninger, men også stilstand på det overordnede plan. Den 18. februar overskred preussiske tropper grænsen til kongeriget, trods ordre om ikke at gøre det. Det skabte en del international opstandelse, men den faldt til ro igen, og Preussen og Bismarck lader styrkerne stå indtil videre, men […]

23. feb. 1864: Agnes Gads dagbog: På Gauerslund præstegård kan man høre kanoner i det fjerne – måske fra Als?


Fra Agnes Gads dagbog 23. februar 1864: Skolebørnene heroppe lege naturligvis i denne Tid stadig Krig. Bataillen begynder gjerne med en alvorlig Strid om, “Hvilke der skulle være Tydskere”. Naar saa endelig den ene Afdeling er pryglet til at udføre Fjendens Rolle, samles de, og strides rasende om Kirkegaardsmuren, der repræsenterer “Dannevirke”. Vi talte igaar […]

23. feb. 1864: England foreslår international konference til løsning af stridighederne


Siden perioden op til krigsudbruddet har forslaget om en international konference cirkuleret som en mulighed for at løse stridighederne mellem Danmark og de tyske magter. De forskellige forslag er dog altid strandet på modvilje fra enten den ene eller begge parterne, der ikke kan enes om et eventuelt grundlag. Efter krigsudbruddet den 1. februar har […]

22. feb: Agnes Gads dagbog: De danske soldater er sultne, men ikke alle er villige til at uddele mad


Fra Agnes Gads dagbog 22. februar 1864: Kaptain Brasen er udnævnt til Pladskommandant i Vejle. Preusserne have besat Kolding. Der klages overordentlig meget over vores slette Indendantur-Bestyrelse. Vist er det, at Mange af vore Folk i disse Dage formelig lide Nød, – og at en Hest forleden styrtede i Vinding, som man mener alene af […]

22. feb. 1864: England og Frankrig falder atter til ro


Nyheden om, at Preussen havde overskredet grænsen til kongeriget fik for et par dage siden England og også Frankrig til på ny at overveje et indgreb i konflikten. Nu er der imidlertid atter faldet ro over feltet. Frankrig overvejede så sent som i går, om ma nu skulle kigge nærmere på det engelske forslag om […]

22. feb. 1864: Hvem har ansvaret for tilbagetrækningen af Dannevirke? Fædrelandet skyder med spredehagl


Debatten om rømningen af Dannevirke raser stadig i de københavnske dagblade. Der er endnu ikke fuldstændig klarhed over, hvad årsagen til tilbagetrækningen var, ligesom ansvaret bliver placeret ved snart den ene, snart den anden. I dagens udgave opregner den nationalliberale avis Fædrelandet sin fortolkning af, hvem ansvaret for den upopulære tilbagetrækning skal placeres hos.  Allerede […]

22. feb. 1864: Krigsminister Lundbye kræver de Mezas afgang


Den danske overgeneral de Meza er ikke ved fronten, men sidder i København for at afgive forklaring om tilbagetrækningen fra Dannevirke. Det, der giver problemer, er ikke mindst det meget dårlige forhold mellem de Meza og krigsminister C.C. Lundbye, der føler sig omgået af de Meza. Forleden sendte de Meza endnu en udredning til krigsministeren […]

21. feb. 1864: Agnes Gads dagbog: Det danske panserskib Rolf Krake skader de “tyske batterier” ved Egernsund


Fra Agnes Gads dagbog 21. februar 1864: Naar man betænker hvor megen Inkvartering Pjedsted, Velling og Smidstrup, samt naturligvis Skjærup og Vinding har været belagt med, maa vi isandhed være taknemmelige over, at vi endnu ere fri. Men denne gyldne Tid varer neppe længe. Vi begynde nu for Alvor at frygte Tydskernes Nærmelse! Idag siger man for […]

20. feb. 1864: Agnes Gads dagbog: Kolding er på tyske hænder – Nørrejylland forventer at se tyskere når som helst


Fra Agnes Gads dagbog 20. februar 1864: De mest forskjellige og selvmodsigende Rygter cirkulere her paa Egnen i disse Dage. Stemmemester Toft fortalte idag, at han og Pastor Jacobsen næsten ikke havde været iseng inat i Pjedsted, paa Grund af, at Tydskerne sagdes at være i Højen og Smidstrup og at kunne ventes hvert Øjeblik. Dog fortalte […]

20. feb. 1864: England kalder flådestyrker fra Middelhavet hjem, efter nyheden om at Preussen er gået over grænsen


Nyheden om, at preussiske styrker er gået over grænsen til kongeriget og har besat Slesvig, spredes hurtigt over hele Europa. De fleste steder skaber det stærk bekymring, fordi Preussen og Østrig hidtil har hævdet kun at ville besætte Slesvig. I England gør nyheden stort indtryk, og man overvejer nu, hvorledes man kan gribe ind. På […]

20. feb. 1864: De Meza afgiver forklaring og forlanger at blive sendt tilbage til fronten


Den danske øverstkommanderende general de Meza blev efter tilbagetrækningen fra Dannevirke kritiseret kraftigt, selvom tilbagetrækningen gav militær mening, og generalen havde fået en instruks, der gav ham lov til at evakuere Dannnevirke, hvis hæren var truet. Da kongen og konseilspræsident Monrad også blev anklaget for at have godkendt tilbagetrækningen, valgte Monrad at kalde de Meza […]