8. feb. 1864: Agnes Gads dagbog: Rygtet siger, at Fredericia er under belejring


Christian 9. (1818-1906), konge af Danmark fra 1863 til 1906. Han fik tilnavnet 'Europas svigerfar', idet fire af hans børn kom til at sidde på europæiske troner. (Foto fra ca. 1868)

Agnes Gad nedskriver de rygter, der florerer om krigens tilstand. I dag siges det, at Fredericia er under belejring. På billedet ses Christian 9., hvis proklamation til hæren også findes i dagbogen.

Fra Agnes Gads dagbog 8. februar 1864:

Kongens Proklamation til Hæren! lyder i sin Helhed saaledes:

“Soldater!

Det er ikke alene ved Tapperhed paa Kamppladsen, men ogsaa ved at bære med Taalmod Mangel paa Hvile, Kulde, allehaande Savn og Anstrængelser, at en Soldat lægger for Dagen Troskab mod Kongen, Kjærlighed til Fædrelandet. Det blev kun givet Faae af Eder i Kamp mod en overlegen Fjende at vise, at I ej ere vanslægtede siden Fredericia og Isted. Alle Have I derimod havt rig Lejlighed til at give glimrende Prøver paa Nøjsomhed og Udholdenhed, forenet med frejdigt Mod, under langvarige og store Besværligheder.

Soldater! Modtage herfor Eders Konges Tak! Dannevirke er opgivet. I Fjendens Vold de Kanoner, der skulde tæmmet hans Hovmod. Aabent ligger Landet for Fjenden. Dybt føler jeg med Eder, hvad vi derved have tabt. Men mine Venner! Jeg har kun denne éne Armée til Landets Forsvar, og Eders krigskyndige Førere have formént, at jeg ej længere vilde have nogen Armée, dersom I ej nu trak Eder tilbage. Derfor toge de Beslutningen at vige.

Soldater! Jeg staaer éne i Verden med mit Folk. Hidtil har ingen Magt i Gjerningen erklæret i Gjerningen at staa os bi. Jeg stoler paa Eder og paa min Flaade. Réde er I til at udgjyde Eders Blod; men vi ere Faa imod Mange, og derfor maa det dyrt betales. Den almægtige Gud give, at Hævnens Time snart maae slaa for al den Vold og Uret, der tilføjes mig og mit Folk.”

Sønderborg, d. 6. Febr. 1864.

Christian R: D. G. Monrad.”

Fra Flensborg skrives d. 6. ds:

Efter afholdt Krigsraad har Armeen iaftes og inat forladt Dannevirkestillingen. Endél Kanoner ere medtagne. Resten fornaglede. Klokken 1 passerer 1. Devision Byen. Om Fjendens Fremrykning vides endnu intet. Tæt Sne.

Man ved, at Preusserne have lidt overmaade meget i Mysunde-Affairen, og de have alene i Ordum Lazareth liggende over 800 Saarede fra denne Træfning.

Telegram af 7. ds:

De kjøbenhavnske Blade fordømme i meget stærke Udtryk det Skete og forlange Overkommandoen for en Krigsret. Monrad ankom inat. Han har idag holdt Ministerraad og sénere havt Sammenkomst med Redakteurerne og Foreningernes Formænd, for at give Oplysninger. Er for Øjeblikket samlet med Rigsdagen i hemmeligt Møde. Officielt fra Krigsministeriet: Indtil idag Klok: 10 Formiddag Intet fra Armeen. De Meza og Kaufmann ere tilbagekaldte ved Telegraf, og Overkommandoen midlertidig overdragen General Lyttichau med Major Stjernholm som Stabschef.

Rygte:

Man fortæller, at Fredericia var erklæret i Belejringstilstand imiddags:, – og at der skulde være Slag ved Haderslev idag, – og at, hvad dog ikke troedes, Tydskerne skulde være paa Als. I Fredericia ere hverken Palisader eller Kanoner i Orden. At Opløb har været i Kjøbenhavn skal være vist. Dog ikke større, end at Poletiet havde virket derimod. Man skal have raabt: Christian d. 9. død og Carl d. 10. leve(?) – Ligeledes: Ned med Minister Monrad, Frem med Ministeriet Hall!

(Gudskelov at vi tør haabe, at Line med Johannes er undsluppen før disse Rædsler i det ulykkelige Slesvig. Men, o, Anna! hvor er Du med din søde Dreng? Dog, jeg ved, at Gud er naadig!)

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: