21. feb. 1864: Agnes Gads dagbog: Det danske panserskib Rolf Krake skader de “tyske batterier” ved Egernsund


rolf krake oppefra

Agnes Gad har endelig hørt lidt opmuntrende nyheder fra kampene, idet panserskibet Rolf Krake har gjort en god figur. Men tyskerne ventes alligevel hvert øjeblik.

Fra Agnes Gads dagbog 21. februar 1864:

Naar man betænker hvor megen Inkvartering Pjedsted, Velling og Smidstrup, samt naturligvis Skjærup og Vinding har været belagt med, maa vi isandhed være taknemmelige over, at vi endnu ere fri. Men denne gyldne Tid varer neppe længe. Vi begynde nu for Alvor at frygte Tydskernes Nærmelse! Idag siger man for ganske vist, at de ere i Kolding(?) Vores Karl med Heste og Vogn er i Ægt i Fredericia – ligesom flere Andres. Blot de ikke blive indespærrede!

Den Maade hvorpaa Enkelte søge at frelse deres “Hab und Gut” i den almindelige Forfærdelse er undertiden hel latterlig. Saaledes har en Familie i Fredericia faaet den vise Idé at kjøre Pik og Pak ud til Pastor Jacobsens i Pjedsted, som naturligvis ere grumme lidt fornøjede hermed, men dog velvilligen tillade Tøjet foreløbigen at henstaa i en af Laderne, naturligvis paa Ejerens egen Risiko. Hvor Nogen kan indbilde sig, at der under de forhaandenværende Forhold kan være et sikkert Tilflugtsted i Pjedsted Præstegaards Lade, er rigtignok mig en Gaade!

Telegram af 19. ds.
Officielt: Igaar Formiddags angreb Fjenden vore Forposter paa hele Linjen, med alle tre Vaabenarter. Efter nogle Timers Kamp kastedes Forposterne, men indtage atter Klok. 3 deres tidligere Stilling. Vort Tab ca. 35 Døde og Saarede.

Endvidere igaar Kamp mellem “Rolf Krake” og Fjenden ved Egernsund. Pantserbatteriet skød omtrent 70 Skud, der besvaredes fra Holnæs og Alnor. “Rolf Krake” skal have anrettet stor Skade paa de fjendtlige Batterier og bestod særdeles godt Prøven. 3 Mand ere let saarede. Fjenden arresterede igaar Pastor Schleppegrell, Husfoged Bülow og Thingskriver Hansen i Broager.

Til “Times” skrives fra Wien, at den Østrigske Regjering ikke vil lade sine Tropper overskride den Nørrejydske Grændse(?) Den skulle idet Hele være misfornøjet med Udsigterne til, at Krigen trækker i Langdrag. Til ovenstaaende officielle Beretning kan føjes, hvad en Korrespondent skriver til Folkets Avis: “Rolf Krake” har idag i halvanden Time beskudt de fjendtlige Batterier ved Holnæs og Egernsund, uden selv at tage Skade, uagtet den ramtes af halvandet hundrede Kugler og Granater fra Positionsskytset. Vi have 6 Faldne og omtrent 30 Saarede, hvoriblandt 2 Officerer efter Affairen idag omkring Bøffelskoven. Vore Folk udvise en beundringsværdig Haardførhed.

De Embedsmænd, som man i Slesvig har indsat istedetfor de fordrevne Danske, ville, hedder det i “Børsenhalle” blive stadfæstede i deres Embeder.

Poletimester Hammerich i Flensborg er bleven afsat. Blandt de fordrevne Embedsmænd er ogsaa Toldforvalter Klingeman fra Frederiksstad.

Det var en stor Del af Kappeler Skipperne, som havde stillet sig til Fjendens Disposition for at tjene som Ledere ved Overgangen over Slien ved Arnæs. Ligesom det ogsaa skyldes et lumpent Forræderi fra deres Side, at nogle i Flensborg Havn liggende Skibe, ladede med Havre og Proviant for Armeen, faldt i Fjendens Hænder.

Flensborg Damer berømmes meget i Aviserne for deres Patriotisme!

En Deputation af Rendsborger Kjøbmænd skal have ansøgt hos den “Holstenske Landsregjering” om at flytte Toldgrændsen, – og have erholdt et velvilligt Svar.

Aften:
Rygtet siger nu, at Fjendens Forposter skulle staa ved Viuf paa den ene Side og Gudsø paa den anden(?)
Christen Munk er kommen hjem fra Fredericia, men skal atter imorgen tidlig møde i Ægtkjørsel. Igaar vare omtrent 200 Vogne tilsagt, men Ingen mødte, da man frygter Indespærring i Fæstningen; men idag have ridende Patrouiller været ude, for at inddrive Vognene. Nogle mene, Ægten vil vare 8 Dage.

I Eftermiddag er her i Byen oppe hos Søren Jessens en mistænkelig Person, som nogle mene er Spion(?) Han er en Svensker, bliver nu her inat. En Anden blev forleden stoppet oppe i Andkjær.

Bønderne heromkring have meget at fortælle om en dansk Dragon, som (ved Oversø?) skal have udmærket sig overordentligt og erobret 3 tydske Heste. Disse, som vare for smaa til Arméens Brug, bleve ham forærede og skulle staa i Vejle, – dersom det Hele ikke er en Røverhistorie?

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: