Monthly Archives: april 2014

30. apr. 1864: Agnes Gads dagbog: Fredericia har kapituleret – ordre fra kongen


Fra Agnes Gads dagbog 30. april 1864: Den store Nyhed beskjæftiger os Alle! Det er et Facta, at Fredericia igaar Middags har aabnet sine Porte og nu er besat af – Østrigerne! Baade Preusserne og vi sé tvivlende paa hinanden: Hvad har dette at betyde? Rygtet vil vide, at Konferrencen er gaaet itu, og at Kongen, ved […]

30. april 1864: Situationen mere ugunstig for Danmark i London. Samtidig er Frederica rømmet


På Londonkonferencens første rigtige møde d. 25. april, så situationen ikke helt skidt ud for Danmark. De tyske magter var ikke populære i den engelske hovedstad pga. deres frembusende adfærd. Blandt andet England bakkede derfor op om det synspunkt, at Danmark under en våbenstilstand måtte få lov til at opretholde sin blokade mod de tyske […]

29. apr. 1864: Agnes Gads dagbog: Frankrig og England foreslår Danmark til Ejderen


Fra Agnes Gads dagbog 29. april 1864: Iaftes da Indkvarteringen ankom, var Jf. Hansen saamænd i Ve1jle, kjørende med Kjersgaard, der ret er bleven vor Livkudsk i denne Tid! De hjembragte det Rygte til os, at Frankrig og England skulde have foreslaaet Holstén-Lauenborg’s Udsondring som et særskilt Hertugdømme under Hertug Carl af Glyksborg (?) Slesvig […]

28. apr. 1864: P. Laue Petersen er på forpost ved Alssund


Peter Laue Petersen fortæller om dagene i slutningen af april, hvor han er på forpost: Vi stod helt ned ved Alssund, lige overfor Sottrupskov. Vi stod dobbelt Poster hele Sundet langs med passende Afstand fra hinanden. Den ene af hver Dobbeltpost stod ned paa Havkløvet (Skrænten), den anden sad skjult i en lille Grav oven […]

28. apr, 1864: Agnes Gads dagbog: Sønderborg er brændt – kvinder og børn er dræbte og sårede


Fra Agnes Gads dagbog 28. april 1864: En af vore Piger er idag kjørt til en Begravelse i Højen, og jeg maatte i den Anledning igaar udbede os einen “Passier-Schein” frem og tilbage derhen. Adjudanten var meget forekommende og bragte os den straks efter. En Kolding-Avis laa paa Bordet; han greb noget altereret efter den, […]

27. apr. 1864: Agnes Gads dagbog: Gaurslund præstegård er fuldt beskæftiget med at opvarte indkvarterede soldater


Fra Agnes Gads dagbog 27. april 1864: Vi havde aldrig saa snart igaar faaet vore to Officere givet Middagsmad og Kaffe, og tilfredsstillet det forsultne og trætte Mandskab, før der pludselig kom Ordre til disse, om øjeblikkelig at flytte til Brejninge for at vige Pladsen her for Bataillonsstaben, derstraks kunde ventes. Atter Travlhed med at rytte […]

26. apr. 1864: Agnes Gads dagbog: Rygtet siger (som sædvanligt), at østrigerne er på vej hjem – Agnes tvivler


Fra Agnes Gads dagbog 26. april 1864: Vi havde iaftes beredet os paa Indkvarteringen, havde havt flere preussiske Vesitter (iøvrigt meget høflige og nette Folk) for at besé Lejligheden o.s.v.Midt i alt Dette fik vi forresten et lille rart Besøg af Fru og Frk. Jacobsen. Kvik’s voldsomme Bjæffen ude i Kjøkkenet vakte vor Opmærksomhed, og […]

25. apr. 1864: Agnes Gads dagbog: Østrigske soldater hærger de danske gårde, de er indkvarteret på


Fra Agnes Gads dagbog 25. april 1864: Igaar Eftermiddags fulgte jeg med Kjersgaard over til Pjedsted, hvor jeg ikke har været i al denne Tid. Hu, hvor séer der dog ud; man kan neppe mere kjende det yndige Sted! Gine med lille Christian holdt ogsaa igaar deres første Indtog der; – men det er altfor […]

25. apr. 1864: Londonkonferencen er endelig kommet i gang – og folk er godt sure på tyskerne…


Først blev starten på Londonkonferencen udskudt fra den 12. april til 20. april. Da man så nåede til 20. april, dukkede de østrigske og preussiske repræsentanter simpelthen ikke op, da Det Tyske Forbunds repræsentant ikke var nået frem til London, og de ikke ville mødes, før han kunne deltage. I dag kan konferencen så imidlertid […]

25. apr. 1864: P. Laue Petersen får besøg af sin bror og en kammerat og fejrer det med godt med brændevin


Fra Peter Laue Petersens beretning om den 25. april: Hen imod Middag fik jeg Besøg af min Broder Christen og Andreas Halgren. Det var Søndag, de havde om Morgenen tidlig gaaet fra Hjemmet i den Tanke, de vilde opsøge mig. De gik først ud til Vollerup, der traf de 2.Battalion af vort Regiment, at vort […]

24. apr. 1864: P. Laue Petersen indkvarteres i byen Kær og sendes den første nat ud for at grave løbegrave ned mod Alssund


Peter Laue Petersen er indkvarteret i Augustenborg og fortæller: Den 24.April marcherede vi derfra ud til Kær By, hvor vi kom til at ligge hos Boelsmand [gårdejer, red.] Kæssel (Kæstel). Der lagte vi hele Kompagniet. En Stige blev sat til Lågen, og vi begyndte at krybe op paa Hilden [loftet over stalden, red.]. Mørkt var […]

24. apr. 1864: Agnes Gads dagbog: Østrigsk “kapelmejster” spiller til barnedåb nær Gaurslund


Fra Agnes Gads dagbog 24. april 1864: Sofie og jeg fulgte igaar Morges, efter Indbydelse med Fader, som skulde besørge en Altergang for Pastor Sørensen, over til Hansen’s i Velling. Deres lille Dreng skulde christnes og Daaben var bestemt til at finde Sted i Smidstrup Kirke. Pastor Jacobsen skulde døbe, og Fader staa Fadder. Vi […]

23. apr. 1864: Agnes Gads dagbog: Dansksindede embedsmænd spottes af danske aviser for at blive i deres stilling


Fra Agnes Gads dagbog 23. april 1864: Det var en stor Glæde, igaar at modtage Brev fra vor kjære gl. Tante Ane i Haderslev. Det var kun et Par Dage gammelt og Svar paa mit. De have for Tiden ingen Indkvartering og leve for saavidt godt. Men de have megen Sorg og Ærgrelse af de […]

21. – 22. apr. 1864: Agnes Gads dagbog: Forvirring! – er Dybbøl faldet eller ej?


Fra Agnes Gads dagbog 21. april 1864: Efter de Efterretninger vi iaftes modtage fra Kolding, og som vare bragte dertil Byen af en Officer, som overværede Kampen ved Dybbøl i Mandags d. 18., have Preusserne erobret Dybbølskandserne samt Brohovedet efter en lang og rasende Kamp. Henved 2000 Danske ere tagne tilfange. Men 1600 Preussere laa døde […]

21. apr. 1864: P. Laue Petersen står på forpost, da det bliver meddelt, at der er våbenstilstand


Fra Peter Laue Petersens beretning: Den 21.April marcherede vi derfra, for at optage Forposttjenesten paa Als. Vort Kompagni kom til ligge ved Bosagerbatteri, men alt var roligt, der hørtes ikke et Skud og da Klokken var 12 om Natten, stod jeg just Post, og da blev det os bekjendt, at der var Vaabenstilstand, og det […]

20. apr. 1864: Agnes Gads dagbog: Forargeligt – oven på Dybbøls ruin bygges venskaber mellem danskere og tyskere


Fra Agnes Gads dagbog 20. april 1864: Desværre kan det neppe være Tvivl underkastet mere, at Dyppel virkelig er tagen; man tilføjer, tillige 2,500 danske Soldater -?- Vi gik da igaar til Karensdal, – men maatte sandelig hellere være bleven hjemme. Straks efter at vi vare naaede derned, kom en ung østrigsk Lieutinant, som nok […]

20. apr. 1864: Londonkonferencen begynder … og så alligevel ikke …


Den danske regering protesterede kraftigt, da Londonkonferencens åbning blev skubbet fra den 12. april til 20. april. Og det viste sig ganske rigtigt også, at udskydelsen gjorde Preussen i stand til at indtage Dybbøl! I dag skal konferencen så træde sammen, men igen går det galt. Blandt de krigsførende er det nemlig kun den danske […]

19. apr. 1864: Agnes Gads dagbog: Så nåede efterretningerne om Dybbøls skæbne frem til Gaurslund


Fra Agnes Gads dagbog 19. april 1864: I dette Øjeblik siges for ganske vist, at Dyppel endelig er taget (?) Tropperne i Vejle siges at skulle nordpaa; 20,000 Preussere ventes!!! Det gjør godt at læse i Avisen det smukke Digt fra Andersen: Danmark: “Endnu er ej Danmark en Kæmpegrav Med styrtede Bautasténe; Det er et […]

19. apr. 1864: Fædrelandet: Dybbølstillingen er tabt. En tung ulykke har hjemsøgt os – men der er stadig håb for Danmark!


Fædrelandet kan i dag meddele sine læsere, at Dybbølstillingen er tabt, og at de danske styrker har trukket sig tilbage til Als. Det lyser ud af avisens beskrivelser og ordvalg, at der er tale om en meget nedslående nyhed, og at Danmarks udsigter i krigen er dystre. Alligevel skimter Fædrelandet dog et lille håb i […]

19. apr. 1864: P. Laue Petersen og hans kompagni marcherer efter en rolig nat tilbage til barakkerne


Peter Laue Petersen fortæller om dagen efter det store slag: Da det siden blev hen paa Formiddagen, begyndte vi at kigge over til Preusserne. Alt havde været roligt hele Natten. Vi kunde jo ikke vide, om de vilde begynde at skyde igjen, men alt forblev roligt. Preusserne havde lagt i de Telte, hvor vi den […]