17. apr. 1864: Vigtigt telegram til regeringen i København: Dybbølstillingen bør rømmes, ellers står den danske hær over for en sørgelig og æreløs ødelæggelse


Generalløjtnant Georg Gerlach er den danske hærs øverstbefalende. I svækket tilstand sender han i dag et ellers meget stærkt telegram til den danske regering. Budskabet er ikke til at tage fejl af: Træk hæren tilbage til Als eller risiker at miste den.

Generalløjtnant Georg Gerlach er den danske hærs øverstbefalende. I svækket tilstand sender han i dag et ellers meget stærkt telegram til den danske regering. Budskabet er ikke til at tage fejl af: Træk hæren tilbage til Als eller risiker at miste den.

Den danske hærs øverstbefalende, general Gerlach, har ikke længere tillid til Dybbølstillingens evne til at kunne modstå et preussisk angreb. Dette har generalen også allerede understreget over for krigsministeriet og den danske regering, første gang den 9. april og senest den 14. april. Nu gør Gerlach et sidste forsøg på at overtale regeringen til at opgive Dybbølstillingen og lade tropperne trække sig tilbage til Als. Telegrammet er skrevet i meget klare vendinger, grænsende til ulydighed, og det er tydeligt at generalen ikke er i tvivl om, at katastrofen lurer lige om hjørnet for den danske hær. Generalen skriver bl.a.:

… Regjeringen [fastholder] sin tidligere udtale Anskuelse om Vigtigheden af at holde Stillingen, selv om heraf skulde resultere forholdsvis betydelige Tab.

Jeg kan heri kun se en Befaling til ikke at forlade Stillingen, medmindre Tropperne kastes ved voldsomt Angreb. Det er en Selvfølge, at jeg skal opfylde Regjeringens Villie, da den alene bærer Ansvaret for de mig givne Befalinger; og jeg har ikke forsømt at fremsætte, hvorledes Forholdene ere. Men jeg maa ikke desmindre anse det for min Pligt atter at gjøre opmærksom på de store Svagheder, vor Stilling lider under, jeg maa fremhæve Skandsernes svækkede Tilstand… jeg maa fremhæve Afdelingernes numeriske Svaghed… og Troppernes deprimerede Stemning, der har sin Grund i den store Fare, for hvilken de, selv tvungne til fuldstændig Passivitet, ere udsatte, saalænge de ere i Sundeved, og fremfor Alt maa jeg minde om, at vore Retraite, hvad enten vi have 2 eller 3 Broer, er i høieste Grad mislig…

Tilliden til Dybbølstillingens Styrke er brudt. Det Tidspunkt, hvor Kræfterne ere udtømte, vil derfor meget hurtigt og uventet kunne indtræde: jeg vil da føle mig stedt i den Nødvendighed at udsætte den bedste Del af den danske Armee for en sørgelig og ikke ærefuld Ødelæggelse, eller at maatte beslutte mig til, trods min bedste Villie, at handle imod Regjeringens Befaling. Kun naar Regjeringen giver mig fuldkommen frie Hænder, og jeg tør stole paa den nødvendige Tillid, vil det være muligt for mig i rette Tid at tage den Beslutning ikke at fortsætte Forsvaret af Stillingen til det Yderste, og kun derved vil det være muligt for mig i rette Tid at sikkre en hæderlig Tilbagegang til Als.”

Budskabet i general Gerlachs telegram er ikke til at misforstå: Giv mig tilladelse til at forlade Dybbølstillingen eller risiker at hovedparten af den danske hær snart går til grunde. Nu er det kun at vente på, hvad den danske regering vil svare…

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: