24. apr. 1864: Agnes Gads dagbog: Østrigsk “kapelmejster” spiller til barnedåb nær Gaurslund


Ved Gauerslund

Forholdet til de tyske besættere har for det meste været anstrengt for Agnes Gad. Idag kunne danske og tyske dog mødes i venskabelighed ved en barnedåb; for “Dåben tilhører os jo også alle”

Fra Agnes Gads dagbog 24. april 1864:

Sofie og jeg fulgte igaar Morges, efter Indbydelse med Fader, som skulde besørge en Altergang for Pastor Sørensen, over til Hansen’s i Velling. Deres lille Dreng skulde christnes og Daaben var bestemt til at finde Sted i Smidstrup Kirke. Pastor Jacobsen skulde døbe, og Fader staa Fadder. Vi traf Gine og Drengen ret raske og sade og passiarede ret fornøjede, betvivlede de gængse Rygters Sandsynlighed, – glædede os over det yndige Vejer og den paa Stedet herskende Ro. Idetsamme kommer en Kone løbende med den Efterretning, at der hvert Minut ventes Indkvartering. Vi saae befippede og tvivlende paa hinanden, halvt om halvt haabende, at det kun var løs Snak. Men, desværre! Idetsamme komme 3 – 4 Østrigere ind af Porten, som ville bese Lejligheden og melde Regimentets Ankomst til henimod Klok. 1! Lille Gine blevet Øjeblik halv fortvivlet. det var isandhed heller ikke i nogen Henseende Spøg, da der meldtes et hélt Kompagni med tilhørende Officerer og Underofficerer! Hansen havde akkurat Furage nok, men ikke en Smule for meget. Blev den Masse nogle Dage, hvad saa? Det festlige Bord stod dækket oppe i Salen. Der blev en frygtelig Travlhed med at rytte det, og faa det med andre nødvendige Ting ud af Storstuen – og en øjeblikkelig Forvirring med Hensyn til, hvorledes man skulde arangere sig i de to smaa Værelser? Nu kom Furereren tilbage. Det var bleven forandret derhen, at Staben kom til at ligge der: En Oberst med 2 Adjudanter, Skriver og Tjenere, Officerernes Heste og endél Bagagevogne. Naa, det var dog betydelig lettere end et hélt Kompagni; men nu kom Knuden: Obersten maatte for sin Person endelig have en Stue, uden Gjennemgang af Andre, – altsaa Dagligstuen! Hansen og jeg stode længe og delibrerede med dem, fortalte dem, at Fadderne og Præsten hvert Øjeblik ventedes, da den Lille skulde døbes o.s.v. Endelig sagde de, at de vilde tale med Obersten, som skulde være en net Mand, derom. Vi fik nu travlt med at arangere Værelserne. Bordet dækkedes i Dagligstuen; Gine, Sophie Jacobsen og Drengen klædte dem paa, og nu kom Pjedstederne. Et Øjeblik før arriverede Obersten m. Følge. Han viste sig imidlertid virkelig meget forekommende, bad straks Hansen, “nu slet ikke at bryde sig om ham, men lade Alt gaa efter eget Ønske. Han kunde godt selv gaa med i Kirke, der skulde ingen Uro gjøres imens”. Saa tog de da i Kirke paa Jf. Jacobsen, Sophie Keller, Sofie og mig nær. Den sølle Jf. Petersen er syg og séer gruelig ud af Saar i Ansigtet; det er ret kjedeligt og uheldigt for Hansen’s i denne besværlige Tid. De ligge midt i en uhyre Storvadsk (Pjedstederne have ogsaa maattet sende alt deres Smudsigtøj dertil) og Sophie J. er færdig at slide sig op.

Medens de Andre vare i Kirke, fik vi pyntet Spisestuen saa pænt op, at Gine og Hansen bleve hél forundrede ved at sé Værelset saa forvandlet. Udenom gik Alt saa roligt. Tjenerne nøjedes med at koge i Bryggerset, og de vare Alle meget tilbageholdne og nette. Vi skjønnede Alle meget herpaa, og da vi havde spist, gik Hansen op til Officererne med en Flaske Vin og noget Kage i Anledning af Festen i Huset. Obersten, en jevn, lidt mindre fin, men overordentlig velvillig og godmodig Mand i sit Ydre, var meget forbindtlig og spurgte, om Hansen ikke vilde smage paa deres Vin? Hansen undskyldte sig med sine Gjæster og skyndte sig ned igjen. Men et Minut efter, traadte en af Adjudanterne ind og satte to Flasker Vin paa Bordet. Vi kom til at lé Allesammen, men bleve endelig enige i, at drikke den med Ønsket om at alle Østrigerne maattesnarest fare velbeholdne hjem til Dalmatien og Kroatien igjen. Kort efter traadte Obersten ind og bad om at maatte hilse paa “Fruen og Barnet”. Han tog nu Plads og gjorde sig Umage for at være saa elskværdig som mulig. Først hentede han de seneste Wienerblade, som vi med Begjærlighed greb efter, – skjøndt deri jo kun fandtes bedrøvelige Tidender for os. Derpaa, da Sofie sad og spillede, løb han pludselig ud et Øjeblik, og kom saa tilbage med en Herre, som han presenterede for Selskabet, som sin “Kapelmejster”, der gjerne vilde spille Lidt for os. Kapelmestren tog derpaa Plads ved Instrumentet og varierede paa fri Haand nydeligt over en Dél af vore yndige danske Melodier. Det var jo virkelig meget forekommende af en Fjende, – Herregud, Daaben tilhører os jo ogsaa Alle, som vort Allerhelligste.

Ak, der er ingen Tvivl mere om vort Tab. Efter Kolding Avis meddeles følgende Beretninger fra Overkommandoen til Krigsministeriet af 19. April: “Efterat Beskydningen igaar Nat havde været stærk og ved Daggry endnu var blevet heftigere, vare Værkerne omtrent ganske demolerede. Om Begyndelsen af Angrebet, som skete pludseligt, savnes endnu Enkelthederne. Da Skandserne 4 – 5 og 6 vare tagne, maatte venstre Fløj opgives og Retraiten begyndte. Men Angrebet blev da saa voldsomt, at Reserven fra Barakkerne ikke Kunde holde Kampen staaende og Retraiten fortsatte under betydelige Tab. General du Plat, der straks ved Fægtningens Begyndelse var ilet frem til 1. Linje, faldt haardt saaret tilligemed sin Stabschef og Overkommandoens Souschef i Fjendens Hænder. Den aldeles overvejende Dél af l. Brigade “2. og 22. Regiment” savnes. Af 8. Brigade “9. og 20. Regiment” er neppe Halvdelen tilbage. Højre Fløj iværksatte sin Retraite forholdsvis heldigt, dog heller ikke uden betydelige Tab. Brohovedet holdtes af Besætningen indtil Afdelingerne havde samlet sig og taget Stilling paa Alssiden. Dets Kanoner vare imidlertid demonterede af den overordentlig heftige fjendtlige Ild. Artelleriet i Stillingen (50 til 80 Kanoner) er gaaet tabt. Indbragt til Als er, omtrent 100 Døde og 6 – 800 Saarede. O, Danmark, vort kjære Fædreland!

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: