Monthly Archives: maj 2014

30. maj 1864: Fædrelandet reporterer fra Sundeved: Befolkningen er blevet berøvet mad, penge og gods – men allermest frygter de tabet af deres danske nationalitet


Nyheder om forhandlingerne ved Londonkonferencen er endnu ikke sluppet ud til den danske presse. Derfor bringer den nationalliberale avis, Fædrelandet, i dagens udgave en reportage fra Sundeved-området. Befolkningen i Sundeved har især lidt under den store koncentration af preussiske tropper på grund nærheden til den tidligere frontlinje ved Dybbøl. Våbenhvilen har nu lykkeligvis fjernet presset på […]

28. maj 1864: Møde i London: Den engelske delingsplan drøftes, og tyskerne foreslår hertugen af Augustenborg


Dagens møde på Londonkonferencen er blevet imødeset med en vis spænding, da det er her den engelske udenrigsminister Lord Russell ville fremlægge sit forslag om at dele Slesvig og slå den sydslesvigske del sammen med Holsten i en ny slesvig-holstensk stat. Før dagens møde havde den danske delegation ønsket at regeringen gav den handlefrihed til […]

28. maj 1864: Krigsminister Reich giver den danske overkommando større handlefrihed. Forsvaret af Als synes stadig at blive nedprioriteret


Udnævnelsen af C. E. Reich som krigsminister på bekostning af C. C. Lundbye vil nu direkte kunne mærkes hos den danske hærs overkommando. Reich har nemlig i dag tildelt overkommandoen større handlefrihed i forhold til militære operationer og beslutninger. Under belejringen af Dybbøl sendte den øverstkommanderende general, Gerlach, flere beskeder til den tidligere krigsminister, Lundbye, hvori generalen […]

27. maj 1864: P. Laue Petersen er fortsat indkvarteret, og trods en fredelig tid byder opholdet bl.a. på vådeskud, flere timers daglig eksersits og skærmydsler omkring maden


Mens der er våbenhvile, er Peter Laue Petersen indkvarteret i Asserballe på Midtals, og han beretter om opholdet: I Asserballe lagte vi indtil den 4.Juni, men I skal ikke tro, vi fik nogen Frihed, da vi ekserserede 4 Timer hver halve Dag og den øvrige Tid var optaget med Pudsning, som ogsaa havde slemme Følger. […]

25. maj 1864: Østrig og Preussen fastlægger deres syn på delingsplanerne: Aabenrå – Tønder


Londonkonferencens næste møde er den 28. maj, hvor det forventes at England fremlægger et forslag om at dele Slesvig, og samtidig foreslår en delingslinje så langt syd som ved Slien og Dannevirke. Den danske delegation og den danske regering er åbne for forslaget, men har endnu ikke lagt sig endeligt fast på en holdning. Blandt […]

25. maj 1864: General Steinmann klager over svækkelsen af forsvaret på Als


Den igangværende våbenhvile mellem Østrig-Preussen og Danmark har betydet en reorganisering af den danske hær og dens øverste ledelse. På det ledelsesmæssige plan er C. C. Lundbye blevet fyret som krigsminister og erstattet med C. E. Reich. I forhold til hærens overordnede strategi er Fyn blevet udpeget som det vigtigste område for det danske forsvar efter Dybbøls […]

23. – 24. maj 1864: Agnes Gads dagbog: Civilbefolkningen har været udsat under krigen – sygdom, død og afbrændte gårde


Fra Agnes Gads dagbog 23. maj 1864: Fredags Eftermiddags var jeg ovre i Pjedsted, for at sé til den stakkels Fru Jacobsen. Jeg traf hende saa daarlig, at jeg ikke venter at se hende igjen. De vare Alle meget bedrøvede. Jeg er saa betaget deraf siden; det er saa alvorlig en Tid i enhver Henséende. […]

23. maj 1864: Den danske regering drøfter sin holdning til de engelske delingsforslag


Den engelske udenrigsminister og den danske delegation ved Londonkonferencen har drøftet, hvordan et eventuelt delingsforslag fra Engelsk side kunne se ud, og der begynder at tegne sig et forslag om at dele Slesvig ved en linje langs Dannevirke og floden Slien. En sådan deling vil give Danmark det meste af Slesvig og samtidig bevare det […]

23. maj 1864: Fædrelandet gør status over stormagternes hensigter ved Londonkonferencen. Måske kan Danmark forvente hjælp fra England?


Ligesom så mange andre følger den nationalliberale avis, Fædrelandet, også intenst med i, hvordan konferencen i London udspiller sig. Men ligesom alle andre må også avisen nøjes med de sparsomme og forsinkede oplysninger, der slipper afsted af den engelske hovedstad. I dagens udgave forsøger Fædrelandet at gøre status over de forskellige intentioner blandt henholdsvis de […]

20. maj 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes bliver (næsten!) inviteret ud af østrigske soldater


Fra Agnes Gads dagbog 20. maj 1864: Sofie og jeg fik igaar en rigtig Forskrækkelse. Netop, som vi havde det omtalte Tydskerbal i Hovedet, hørte vi, at der ude i Kjøkkenet var en ganske usædvanlig Travlhed imellem Bagerne, som lavede storartede Portioner sammen, bagte og bagte. (De bage ved Damp. Det vil sige, de gjøre […]

20. maj 1864: Danmark har fået ny krigsminister: Lundbye er blevet afskediget og Reich har overtaget posten. Arméens stabschef er i dag til konference i København med den nye minister


Vi kunne i forgårs meddele, at en større omorganisering af de danske stridskræfter er under opsejling under den nuværende våbenhvile. Men forandringen er ikke udelukket til fordelingen af de danske tropper. Ikke lang tid efter våbenhvilens indtræden er der sket en markant forandring i den danske Krigsbestyrelse, idet oberst Lundbye har fratrådt posten som krigsminister, og i […]

19. maj 1864: P. Laue Petersen er godt indkvarteret trods drillerier fra de øvrige soldater og selskab af rotter


Peter Laue Petersen er, mens der er våbenhvile, indkvarteret i Asserballe på Midtals og fortæller om opholdet: Da jeg havde lagt der en uges tid, blev jeg og Hans Jørgensen bekjendt med Aftægtsfolkene, det var den gamle Hans Hendrik og hans Kone var en Søster til Hans Dragon. Hun gik med Kager, men flinke Folk […]

19. maj 1864: Danmark og England drøfter uformelt, hvordan en delingsplan kan se ud


På Londonkonferencens møde d. 17. maj blev en deling af Slesvig ikke åbent diskuteret, men det er den løsning mange af de implicerede nu begynder at se som den eneste, der kan accepteres på både dansk og tysk side. Spørgsmålet er dog så selvfølgelig, hvor delingslinjen skal være … I går den 18. maj skrev […]

19. maj 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes er frustreret over våbenhvilen – “Enten Krig eller Fred!”


Fra Agnes Gads dagbog 19. maj 1864: Gudskelov, vi dog fik børstet den østrigske Flaade, som de have pralet saa meget af, ved Helgoland, før denne fordømte Vaabenhvile! Med denne ere vist alle Danske saare misfornøjede: Enten Krig eller Fred!Jeg var da med i Kolding igaar. Det var en anstrængende Tur; men jeg har taalt den som en […]

18. maj 1864: Våbenhvilen betyder reorganisering af den danske hærs dispositioner


Våbenhvilen, som trådte i kraft den 12. maj, betyder heftig forhandlingsaktivitet for de europæiske politikere, og i går kom det frem, at en deling af Slesvig tegner sig som en mulig løsning på krigen. For de danske stridskræfter står våbenhvilen derimod i reorganiseringens tegn efter nederlaget ved Dybbøl. Efter våbenhvilens indtræden har man fra dansk […]

17. maj 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes ærgrer sig selvfølgelig over den østrigske indkvartering … men nogle af dem er både høje og smukke!


Fra Agnes Gads dagbog 17. maj 1864: Fru Jacobsen er saa daarlig; jeg troer ikke hun lever. Det er saa tungt og saa trist; jeg kan slet ikke ret tænke paa Andet. Iforgaars var jeg der, og længes efter igjen at komme derover. Her have vi iøvrigt faaet Pindsegjæster, nemlig Polly og Emma, som kom […]

17. maj 1864: Nyt fra London: Slesvigs deling tegner sig som mulig løsning…


Londonkonferencen begyndte i slutningen af april, og indtil videre har eneste resultat været en fire ugers våbenstilstand. Men efter våbenstilstanden trådte i kraft 12. maj, kan forhandlingerne nu koncentrere sig om at søge at finde en løsning på de dansk-tyske modsætninger. På et helt overordnet plan synes konflikten at kunne løses på tre måder. Danmark […]

13. maj 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes forbander de dansk-tyske venskaber


Fra Agnes Gads dagbog 13. maj 1864: Det er en mærkværdig ,Vaabenstilstand! For at en saadan virkelig eksistere, kunne vi ej længere tvivle om, da en Damper iaftes skal være løben ind til Vejle, men under tydsk Flag! Igaar Middags Klok. 12 ophørte ogsaa Demoleringen af Fredericia Fæstningsværker, efter at der baade med danske og […]

12. maj 1864: Agnes Gads dagbog: Østrigerne bruger kommen til kalvesteg!


Fra Agnes Gads dagbog 12. maj 1864: Mange forskjellige Rygter gaa om Vaabenstilstanden. Nogle sige, at 5000 Mand skulle blive liggende her ved Fredericia, de andre ud af Jylland? At en lille Søtræfning har fundet Sted ved Helgoland er vist, og 3 danske Fregatter have bestaaet sejerig mod den tydske Eskadre. Skulle vi beholde Indkvartering, ønske […]

12. maj 1864: P. Laue Petersen indkvarteres på en gård på Midtals, efter at der er indtrådt våbenhvile


Fra Peter Laue Petersens beretning: Den 5.Maj [må sandsynligvis have været den 11. maj, da våbenhvilen trådte i kraft den 12. maj, red.] var vi igjen paa Forpost ude ved Arnkildskov, men da det kom til om Natten Klokken 12, blev der Vaabenstilstand og vort Regiment marcherede strax derfra til Adserballe, hvor vi kom hen […]