3. maj 1864: Agnes Gads dagbog: 3000 danske mænd tvunget til skansearbejde i Fredericia


Ved Gauerslund

“tusinde spørgsmaal og intet svar”. Stemningen i Gaurslund er negativ. Agnes føler, at rømningen af Fredericia er tegn på at jyder og slesvigere er opgivet. Dertil kommer, at tyskerne tvinger store mængder af danske mænd til skansearbejde i Fredericia.

Fra Agnes Gads dagbog 3. maj 1864:

Efter igaar at have skrevet lidt til Emilie Huss, fulgte jeg med Fader og Sofie til Herslev. Der havde de havt to Dages Pusterum, men nu atter en østrigsk Generalstab (General v. Dormus) med Kok, Tjenere o.s.v., Huset fuldt! Den nye Præst, Pastor Jensen, var kommet Aftenen iforvejen, heldigvis før den sidste Indkvartering, saa han kunde tage sit Værelse i Besiddelse i Ro. Paa Vejen herned havde han gjæstet Ødum Præstegaard, netop som Regimentet “Køniginn Elisabeth” rykkede derind. Utvivlsomt have Tydskerne nu besat Halvøen ligetil Aalborg. Ikke alene i Vejle, men i alle jydske Byer fordres store Pengeydelser af General Wrangel. Paa Nægtelsen følger de fornemste Borgeres Arrestation. I Vejle er Amtsforvalter Jakobsen, Farver Vegner og 8 Andre førte sydpaa. Mére vides end nu ikke.

Igaar toges med Vold ck. 3000 Karle og Mænd herfra Egnen (heri Sognet, saavidt vides, endnu dog ingen), navnlig fra Herslev og omliggende Byer, til Skandsearbejdeved Fredericia. Men enten de skulde tvinges til at opbygge el. nedrive Skandser, vidstes ikke endnu. Ved vor Hjemkomst fik vi atter Brev fra vore smaa trofaste Kusiner i Alslev, hvori et fra Ødum til Polly. Stakkels Fru Schjernlng var igaar meget daarlig, kunde næsten slet ikke sé. Gud sende snart bedre Tider!

Møller Madsen er meget syg og Doktoren hentes.

Vi fik iformiddags uformodet en Vesit. Det bankede paa Døren og en høj ældre Officer traadte ind i meget pyntelig østrigsk Uniform. Tante Jane og jeg saae forbavsede op. Men da jeg skulde ret til at sé, var det vor Oberst fra Store-Velling. Han gjorde en lille fin Vesit. Vi kom straks op i Poletikken. Han forsikkrede, at han ikke vidste Aarsagen til de sidste Dages store Begivenheder, men var ligesaa spændt som vi. Han var forresten godmodig og net, men gik snart igjen, – enten det nu var, fordi han ikke traf Fader, eller fordi jeg ikke var venskabelig nok. Dog maa jeg tilstaa, at jeg nærer en vis Velvilje for denne godmodige gl. Oberst; men disse haarde Tider lader En intet Minut glemme, at det er en Fjende man taler med. De Østrigere her for Tiden ligge høre til “das 35. k. k. Regiment”.

Den Uvidenhed hvori man for Tiden lever, er gruelig. Jeg begynder virkelig at frygte, at Rømningen ikke har havt Andet at betyde, end at vi Jyder og Slesviger nu foreløbig ere opgivne! Ellers maatte Rygtet om Aarsagen være trængt hertil os. Fjenden er aabenbart ligesaa forundret som vi. Hvad ville Kjøbenhavnerne sige, dersom man ingen gyldig Grund giver dem? Bestaaer endnu Ministeriet Monrad? Tusinde Spørgsmaal! og intet Svar! Gud give os et taalmodigt og tillidsfuldt Sind, til at bære disse Tider! Græsselige Rygter gaa rundtom, hvilke dog Ingen fæster Lid til: “Kongen skulde være myrdet!” – “eller bleven vanvittig!” o.s.v. Det er nu med Guds Hjælp Snak; men man siger for vist, at han skal have været gruelig betaget over det sørgelige Slag ved Dyppel, hvor flere af hans Ungdomsvenner skulle være faldne. Men skulde det føre ham til saa pludselig at skifte Poletik? Fredericia er for Tiden ret et Valfartsted for alle de fjendtlige Officere og skal blive meget beundret. To af vore Indkvarterede ere kjørte derned idag.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: