28. maj 1864: Krigsminister Reich giver den danske overkommando større handlefrihed. Forsvaret af Als synes stadig at blive nedprioriteret


Udnævnelsen af C. E. Reich som krigsminister på bekostning af C. C. Lundbye vil nu direkte kunne mærkes hos den danske hærs overkommando. Reich har nemlig i dag tildelt overkommandoen større handlefrihed i forhold til militære operationer og beslutninger.

Krigsminister Christian Emilius Reich har i dag givet den danske overkommando friere hænder i forhold til de militære operationer og beslutninger. Dette er en ikke uvæsentlig ændring i forhold til forgængeren C. C. Lundbye.  (Foto af F. F. Petersen fra ca. 1864)

Krigsminister Christian Emilius Reich har i dag givet den danske overkommando friere hænder i forhold til de militære beslutninger og operationer. Dette er en ikke uvæsentlig ændring i forhold til forgængeren C. C. Lundbyes politik. (Foto af F. F. Petersen fra ca. 1864)

Under belejringen af Dybbøl sendte den øverstkommanderende general, Gerlach, flere beskeder til den tidligere krigsminister, Lundbye, hvori generalen bl.a. bad om frie hænder og tillid til at træffe de nødvendige beslutninger. Som bekendt nåede Gerlach ikke at få tilladelse fra krigsministeriet til at foretage en tilbagetrækning fra stillingen, der efterfølgende blev erobret af preusserne. Et sådan scenarie skal i fremtiden afværges ved tildelingen af større handlefrihed til overkommandoen. I krigsminister Reichs skrivelse lyder det:

Det vil ikke kunne anses i Strid med det uomtvistelige rigtige Princip: at det er Armeens Overkommando, som udelukkende skal have den egentlige Kommando over den aktive Armee – at Krigsministeriet herved beder sig, saasnart ske kan, underrettet om Grundtrækkene i de Operationer, Overkommandoen, hvis Fjendtlighederne paany maatte udbryde efter Vaabenhvilens Udløb, agter at foretage for at tvinge Fjenden til at opgive saa meget som muligt af de af ham besatte Territorium…

Reich.”

Krigsministerens meddelelse bliver udførligt besvaret af overkommandoen, som navnligt udtrykker frygt for Fyn og henviser til, at øen fremfor alt bør sikres med en tilstrækkelig troppestyrke. Til Nørrejylland mener man kun bør afgives den absolut fornødne styrke til forsvaret. Om Als skriver overkommandoen således: ”Øen Als har, efterat Dybbølstillingen er falden, tabt sin strategiske Betydning; derfor bør paa denne Øes Bevarelse ei offres flere Tropper end høist fornødent. Fra Strategisk Standpunkt turde det vel endog være rigtigt at opgive Als, men Øen har sin politiske Betydning som en Del af den Landsdel, Fjendens Bestræbelser især ere rettede paa at berøve os, og den bør derfor vist ikke uden tvingende Nødvendighed opgives.”

Overkommandoens vurdering, at Als kun bør forsvares af en mindre styrke, vil øens general, Steinmann, næppe være enig i. Ifølge forlydender skulle generalen tværtimod være klar med endnu en anmodning om en forøgelse af troppestyrken, kavaleriet og artilleriet på øen.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: