30. maj 1864: Fædrelandet reporterer fra Sundeved: Befolkningen er blevet berøvet mad, penge og gods – men allermest frygter de tabet af deres danske nationalitet


Ploug_C-constantin_hansen

Carl Ploug er redaktør på avisen Fædrelandet, nationalliberalt landstingsmedlem og nationalliberalismens effektive agitator. I dag reporter avisen fra Sundeved, hvor befolkningen har lidt under de preussiske soldaters tilstedeværelse. Man frygter nu, at Nørrejyllands befolkning vil komme til at lide samme skæbne, men allermest frygter Fædrelandet for Slesvigs fremtid som dansk landsdel.

Nyheder om forhandlingerne ved Londonkonferencen er endnu ikke sluppet ud til den danske presse. Derfor bringer den nationalliberale avis, Fædrelandet, i dagens udgave en reportage fra Sundeved-området.

Befolkningen i Sundeved har især lidt under den store koncentration af preussiske tropper på grund nærheden til den tidligere frontlinje ved Dybbøl. Våbenhvilen har nu lykkeligvis fjernet presset på området, men i stedet er det nu blot Nørrejyllands befolkning, som må holde for. Alligevel mener man i Sundeved, at jyderne er noget bedre stillet end slesvigerne. Den fjendtlige tilstedeværelse vil også her koste mange ressourcer, men de tyske magter ønsker ikke at gøre Nørrejylland tysk. Det frygter man til gengæld er deres hensigt med Slesvig.

I Sundeved priser man sig lykkelig for våbenhvilen samt den ro og lindring, den har givet. Lige siden starten af marts har områdets befolkning måtte huse de preussiske tropper, der har været samlet i et enormt antal på grund af belejringen af Dybbølstillingen. De preussiske soldater og deres heste har gjort et enormt indhug i befolkningens mad-, hø-, halm- og kornbeholdning. Men efter våbenhvilens indtræden synes trængslerne dog at være overstået for en tid:

… vel have vi endnu preussisk indqvartering, som vi skulle føde, men i de fleste Byer er der kun et par Mand i hver Gaard og slet Ingen hos Smaafolk; de ere i Almindelighed rolige og skikkelige. Den Tummel og Forstyrrelse, som før fulgte med den idelige Omqvartering, mærke vi nu ikke, saa at vi virkelig befinde os som i Paradis i Sammenligning med før.”

Lindringen kom dog til en vis grad allerede efter den 18. april, hvor Dybbølstillingen blev erobret af preusserne. Herefter drog en stor del af de preussiske tropper videre nordpå til Nørrejylland. Befolkningen i Sundeved har ondt af jyderne, for de ved, hvad der venter dem:

… Allerede dengang [den 18. april, red.] hørte man allevegne: de stakkels Jyder! Thi vi vidste godt, hvad der forestod dem; Preusserne sagde det jo ligefrem, at de skulde derhen for at røve og plyndre, og vi kunde af deres Adfærd her slutte os til, hvorledes det vilde gaae der…”

Ikke desto mindre mener man i Sundeved, og nok især Fædrelandets korrespondent, at jyderne er heldigere stillet, på trods af at de nu kan komme til at ligge under for en massiv indkvartering af preussiske tropper:

Men alligevel, skjønt vi af ganske Hjerte beklage Nørrejyderne… troer jeg, at Enhver, der seer lidt dybere end til Overfladen, maa komme til den Overbevisning, at Nørrejyderne er lykkelige fremfor os. Thi «de stakkels Jyder» bliver dog ved at være Danske og at behandles som Danske. Man [preusserne, red.] kan røve og stjæle deres Penge, og deres Gods, deres Korn, Heste og Qvæg… mishandle en Del troe Embedsmænd og Borgere; men man kan ikke fratage dem deres Nationalitet, man kan ikke myrde og røve deres folkelige Liv, deres Modersmaal, deres Skikke og Sæder; man kan ei engang bringe Forstyrrelse ind i deres Kirker og Skoler eller tilintetgjøre deres borgerlige Frihed. Men alt dette arbeider det fremmede Voldsherreskab af yderste Evne og Magt paa at gjøre her i Slesvig, og det har jo desværre endnu Magten uformindsket uindskrænket.”

Vi må alle håbe, at den eventuelt øgede preussiske troppekoncentration i Nørrejylland ikke vil gå for meget ud over befolkningen. Ifølge Fædrelandet bør vi dog være endnu mere bekymrede for de slesvigske borgeres fremtid. Den ligger nu i første omgang i hænderne på politikerne ved Londonkonferencen.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: