15. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Grev Karl Moltke danner ny regering


Ved Gauerslund

Nu skulle det være sikkert. Ifølge Vejle Amtsavis har ministeriet Monrad fratrådt til fordel for en ny regering med Grev Karl Moltke som Konseilspræsident.

Fra Agnes Gads dagbog 15. juli 1864:

Ifølge Vejle Avis har virkelig Ministeriet Monrad – ifølge Opfordring fra H. M. Kongen – indgivet sin Dimission. Som Medlemmer af det nye Kabinet nævnes: Gehejme-Konferentsraad Grev Karl Moltke, Konseilspræsident. Hansen, Krigsminister. Gehejme-Konferentsraad Tillisch, Indenrigsminister. Amtmand Heltzen, Justits- og foreløbig Kultus-Minister. Om Finantsministeriets Besættelse vides endnu intet Bestemt. Man venter, at Kammerherre Johansen, Kammerherre v. Quaade og Kaptain Lütken vedblive at bestyre deres respektive portefeuller.

D. 27. Juni, have Preusserne ifølge Ordre fra v. Falkenstein, sprængt den store Jernbane-Gitterbro over Gudenaa i Luften.

Ifølge”Kreuzzeitung” bleve d. 6. Juli Dr. theol. M. Wreschner og Bogtrykker Elmenhoff af Randers samt Provst Slamberg fra Støvring førte til en Fæstning, som Repressalie for de af de Danske bortførte Slesvigere fra Sild.

Skipper Barthelsen af Slesvig By, der var saa god at lede Preussernes Overgang over Slien, og som nu atter ved Overgangen til Als har ydet dem sin værdifulde Tjeneste, er af Kongen af Preussen bleven belønnet med den røde Ørn’s Orden !!!

Embedsmændene paa Als afskediges nu næsten Alle tilhobe; samtlige Toldembedsmænd ere allerede borte.

I Randers By er uhyre store Leverencer udskrevne, hvilke Kommunalbestyrelsen har nægtet at betale, da det vilde være umuligt i otte Dage at præstere det. Følgerne imødesés med Spænding.

I Vejle bleve igaar pludseligt 3 Borgere arresterede og førte bort; man formoder, de mistænkes for at staa i Forbindelse med mulige danske Spioner, da ingen anden Grund er tænkelig, efter Vedkommendes egen Forsikkring.

Bekjendtgjørelse:
“Den udskrevne Kontribution af 650,000 Thaler preussisk, der bliver at betale som Forskud af flere jydske Byer, skal nu inddrives, eventuelt med Tvangsforholdsregler ved de konfiskerede Varers Salg. Jeg bekjendtgjør dette herved offentlig med den Bemærkning, at denne Kontribution skal bæres af hele Landet og derfor vil blive repakteret paa Samme. Det erlagte Forskud vil blive tilbageerstattet Byerne, saasnart Landet maatte have præsteret Betalingen. I denne Tilbagebetaling afdrages dog den Sum, som ved den samlede Repartition falder paa de enkelte Stæder. Amtmændene ere forsynede med Anvisning til at udfærdige Fordelingen samt straks at opgive de af de enkelte Amtskredse eller Stæder indbetalte Statsskatter, og at indlevere de vedkommende Beviser under Strafansvar. Jeg venter, at man ikke vil lægge den af mig trufne Forholdsregel nogen Hindring i Vejen, og at den uvægerligt vil blive efterkommet, da jeg agter at gjennemføre den med al Strenghed.”

Hovedkvarter Aalborg,
d. 10. juni 1864
Militairgouverneuren i Jylland.
v. Falkenstein.

Vi bleve meget overraskede, da vi idag sadde ved Middagsbordet, ved at sé Onkel Pram komme spadserende igjennem Haven. Han var med sine smaa færøske Heste kjørt til Vejle, lod disse staa der og spadserede derfra for ikke at overtrætte dem. Den paatænkte Herslev-Tur blev saa opgivet og i det Sted kjørte Fader med Elisa og Sofie ham nu til Vejle igjen. I Gammelby er Familien Gudskelov rask, og de have havt det mageløse Held, indtil nu kun at have havt 2 Timers Indkvartering, og det ovenikjøbet af en meget net østrigsk Lieutnant. I Nærheden ligge derimod Mange og ved Stranden er nok opkjørt Kanoner. Det skéer ogsaa imellem at store Patrouller eller vel endog hele Kompagnier drage igjennem Præstegaarden, ind ad den ene Port og ud af den anden.

Vi ere iøvrigt rigtig glade over at have faaet Hauptmannen; han er saa overordentlig høflig og net. Nu bliver Ostleverencen udskreven af hele Sognet og uddélt af Kompagnicheferne. 40 Pund skal daglig leveres af Byerne Gauerslund og Børkop i Forening, – el. i Mangel af samme 20 Pund Smør. I Andkjær, hvor Hr. Adjudanten ligger, skal akkurat leveres det Dobbelte. Vor Hauptmann overholder strengt, at Soldaterne Intet maa fordre i Kvartererne. Efter hvad man siger ere nok ogsaa disse Folk meget raa og maa holdes under streng Komando. Paa Officererne kan man saamænd ikke klage, undtagen at jeg finder det lidt drengeagtigt, at de ville sidde i Kirsebærtræerne, afpille hvert et Jordbær og endda smage paa de pilsure Ribs, som neppe ere begyndte at rødme. Men de ere ogsaa meget unge de Fleste af dem, og ellers beskedne.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: