4. aug. 1864: Agnes Gads dagbog: Ingen kender fredsbetingelserne – men det synes klart, at Tyskland nu går til Kongeåen!


Ved Gauerslund

Der er stadig uvished om, hvordan og under hvilke betingelser freden bliver sluttet. Dog ser det til Agnes store fortrydelse klart ud til, at hertugdømmerne er tabte.

Fra Agnes Gads dagbog 4. august 1864:

Endnu stadig den samme spændende Uvished. At Fredspreliminairene virkeligt ere underskrevne, kan vel neppe være Tvivl underkastet nu, da Alle paastaa det, baade Danske og Tydske. Men det brændende Spørgsmaal om Hovedbetingelserne, kan Ingen endnu besvare.

Man troer, at den inat Klokn. l udløbne Vaabenhvile, er bleven afløst af en Vaabenstilstand paa 12 Uger, efter hvilken Tids Forløb den endelige Fred skulde indtræde. Men – skal Fjenden da endnu i 3 Maaneder husere efter Forgodtbefindende endogsaa her i Jylland? Det ulykkelige Slesvig vil jeg ikke tale om, det er jo opoffret! Den ene Time paastaaes, at Fjenden straks skal ud, – den anden, at han bliver her paa samme Vilkaar som hidtil!

Og naar saa Fjenden endelig engang drager ud, – er saa hele Slesvig uigjenkaldelig tabt? Ogsaa Als? Ogsaa Tørninglehn? Alt gaaer jo nu paa Tydsk lige til Kongeaaen; intet dansk Skildt taales længere i Haderslev, – Jo, der skal løbe noget Vand til Stranden, før jeg igjen gjæster den By, hvor mine kjæreste Ungdomserindringer have hjemme!

Eftermdg:
Over alle disse Sydboere er der dog en vis ejendommelig Poesi. Stadig séer man dem med en Blomst fæstet i Huen; der er en Hurtighed over deres Bevægelser, et patetisk Sving paa deres Tale, som Nordfolkene slet ikke kjende. Af og til opføre de ogsaa et Slags Komedie til Tidsfordriv, og næsten daglig samle de dem mod Aften i Klynger paa Gaden eller i Haven og synge deres Nationalsange med et mageløst Liv. Et Par Gange ere vi pludseligen blevne kaldte til Vindvet ved at et Par udklædte Narre, i Gaarden opførte et Slags plump Pantominespil, som var mere underligt end skjønt; men blandt de talrige Soldater, som strømmede til som Tilskuere vakte det megen Henrykkelse og Latter. Hovedpointerne ere gjerne, at to puklede Narre afvekslende prygle hinanden, og min Fantasi er ikke levende nok til deri at sé noget særdeles morsomt.

Iforgaars Aftes havde Hauptmannen et stort Selskab paa 13 Officerer, der naturligvis som sædvanlig holdt en syndig Spektakkel; men som, hvor pærefulde de end vare, dog sang mange dejlige Sange, som tonede ind til os i Havestuen og senere herop. Flere Gange blev Sangen afbrudt ved at En af dem slog paa Glasset, og saa strømmede Improvisationen smukt og friskt over Læben i lette Vers.

Igaar Aftes omtrent Klok. 9 kom en Flok Soldater, forestillende Bjergsangere herind og gave en lang Forestilling foran Officerernes Vindve. Der var vel en 7-8 Mænd i lange Frakker med høje runde Hatte, og En udklædt som Fruentimmer, som med sine mandhaftige Lader og raa Stemme var ganske afskyelig! Med deres raa, men kraftige Stemmer istemmede de nu den ene Sang efter den anden og imellem til Afveksling deres ejendommelige Jodlen, som er noget ganske Eget og for os fuldkommen Ukjendt. Jeg for min Person er altfor umusikalsk til tilbørligt at kunne nyde disse besynderlige Hyl; men dejligt SKAL det være! Af og til pauserede Sangerne, og opførte da som Mellemakt smaa temlig plump vittige Forestillinger, der lønnedes med mageløst Bifald af de mange militaire Tilskuere. Imellem gaves ogsaa et Solonummer med behørige Fagter og Pathos, f. E. p. et af den afskyelige Pige, som jeg bogstaveligikke kunde taale at sé paa. Mange af viserne bleve sungne i for os uforstaaelige Dialekter, og jeg har en Mistanke om, at deres Indhold ikke var altid det mest udsøgteste. Blandt de Sange jeg særlig lagde Mærke til var deres berømte “Ruh, Ruh”, som var rædsom lang, hvilket da næsten alle Viserne forekom os at være, saa at vi isandhed undrede os over, at de kunde huske alle Versene; det vilde Omkvæd lød saa raat; – hele Sangen gjorde et besynderlig djævelsk Indtryk paa mig! Senere sang de med dyb Stemme “die grosse Runde”, om hvorledes ved Nattens tolvte Time, alle de faldne Soldater ved Trommens Slag rejse sig af Gravene paa Valpladsen med deres ranglende Knokler paa kjødløse Bén, rundt om fra den hele Verden, og da kommer den store Napoleon, mønstrer og tæller dem. Men endelig sang de en vidunderlig – ja vidunderlig dejlig – Bjergvise. Indholdet kunde jeg ikke blive klog paa, men det var ogsaa en Biting. Det mageløse “Tralaralala!”, som sluttede hvert Vers, som med melodisk Kraft atter tonede tilbage fra det nære Fjeld, og atter svagere fra det næste i Bjergkjæden – og atter ganske svagt, – o, det var dejligt, mageløst fortryllende!

I Vejle Avis af 3. ds. læses:
Ifølge officiel Underretning, undertegnedes i Mandags Morges tidlig FREDSPRÆLIMINARIERNE i Wien paa Grundlag af, at Kongen af Danmark afstaaer fra enhver Fordring paa alle tre Hertugdømmer. Tillige underskreves en Protokol omVaabenstilstand, der vedvarer indtil Freden opnaaes, og hvorunder Jylland vedblivendebesættes og bestyres af de allierede Tropper!

En i Eftermiddag fra General Falkenstein indløben Bekjendtgørelse melder, “at Okkupationen, Militairgouvernementet og Krigstilstanden i Jylland under Vaabenstilstanden vedbliver uforandret. Endvidere bortfalder Opkrævningen af de 650,000 Rdlr., ligesom ogsaa de beslaglagte Varer frigives.”

Det er nu foresten den almindelige Mening, at vi ikke ville slippe med Afstaaelsen af Hertugdømmerne, men komme til at betale en smuk Skat ovenikjøbet! At der i selve Forbundet er Splid, og at de slaaes om Besættelsen af Rendsborg, skal neppe hjælpe os stort; thi om at flaa os, blive de nok enige!

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: