25. sep. 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes er ved at miste tålmodigheden – “de drage vist aldrig ud”


Ved Gauerslund

Agnes er ved at tabe modet over de seneste efterretninger om, at tyskerne bliver i Jylland vinteren over.

Fra Agnes Gads dagbog 25. september 1864:

Det var ret saa festligt og smukt, som navnlig “de Fattige” forleden Dag anstrængte dem, for at bevise Assessoren den sidste Ære ved hans Begravelse. Midtvejs imellem Pjedsted og Karensdahl var der – udelukkende af Stoddere og Fattige, hvoriblandt nogle gamle og svage – bygget en smuk Æreport af Blomster og Grønt, og prydet med danske Flag. Kisten som var bedækket med Krandse, blev baaret héle den lange Vej, og neppe var Graven kastet til, før kjærlige Hænder ilede med at lægge den op, rive og smykke den saavelsom hele det store Gravsted, saa Alt saae saa festligt og godt ud, da den gl. Frue og de Andre en Timestid senere kjørte derop. Min Sofie var hos dem den Dag.

Aa, jeg er forresten nær ved at tabe Modet; det er dog grueligt, dersom det virkelig skulde være sandt, at Fjenden bliver liggende her i Vinter; – saa drage de vist aldirg ud, men fortydske os arme Nørrejyder med det Samme! Vaabenhvilen er dog nok ikke bleven forlænget paa en bestemt Tid; men er som hidtil at opsige af en af Parterne paa 6 Ugers Frist. Men den Bestemmelse er jo kun for ret at klemme os! Lieutnant Hoffmann og hans rare Josef have idag forladt os, og ere rejste sydpaa. Ellers Alt som sædvanlig! O, hvilken Taalmodighedsprøve! Naar jeg tænker tilbage, løber det rundt med mig, – og sandelig ej mindre, naar jeg séer frem!

Dette stadige, daglige Tryk, de tusinde Smaaplager og Gener, et Aag om Ens Hals, man ikke kan afryste! Af alle de “gule officere”, til hvilke jeg har noget Bekjendtskab der er heldigvis intet meget intimt med Nogen af dem troer jeg dog, vor Hauptmann v. Æder er den Skikkeligste. Det siger altid Noget, om end ret meget! Der er noget Godmodigt og Værdigt over ham, – naar da ikke gode Venner og Vinflasken løbe af med ham, – som er agtværdigt. Jf. Hansen er nu i en stadig Begejstring for ham, som jeg dog ikke ubetinget deler. Han er ingen fin Gentlemand! Den Maade, hvorpaa han forleden overfusede og udskjældte Fader, fordi hans Tølper af en Kok havde havt en Strid med Trine i Kjøkkenet om Komfuret, hvorom Fader, der kom ligefra Kirken, naturligvis maatte være uvidende, var sjofel! Kokken havde desuden Uret; men Hauptmannen fandt det mageligere at skjælde ud, end paa vor Opfordring at undersøge Sagen. Dette er jo ingen Rettens Tid! Iøvrigt er det dog en stor Lettelse, at Jf. Hansen nu er befriet for det rædsom besværlige og utaknemmelige Kogeri. Naar blot den snavsede Kok og Trine maa kunne énes. Uh, hvor han er ækel! Men Trine fortier da heller ikke sin Mening i den Retning.

Jeg troer nok, det var d: 26. August, at Tjeneren pludseligt bragte Jf. H. den Hilsen fra de højædle Herrer: “At nu havde hun kogt sidste Gang for dem!” Hvilken Efterretning – øjensynlig imod Forventning blev den modtagen med stor Jubel af den Uforbederlige! Saaledes fik hendes Stegen og Brasen en brat Ende, hvilken foruden det grændseløse Slid fra Morgen tidlig til over Midnat medførte mange Ærgrelser. Aldrig hørte hun et paaskjønnende Ord, men mangengang Knur. Og saa det velsignede X. Kompagni, der drak Thé her, saa godt som hver Aften, og derefter afbrændt Rødvin til klok. 2 – 3. Det var saamænd baade en dyr og kjedelig Fornøjelse at sidde oppe den halve Nat, høre paa deres Brøl og rædsomme Hyl, og tillave den éne Bolle efter den anden, til hvilken vi jo dengang maatte levere gratis Sukker og Kanel. Det var hel utrolig hvad de kunde sætte tillivs; men engang imellem maatte de jo ogsaa ud at offre. Den Tummel, der lød op ovenpaa fra Salen, er ubeskrivelig. Foruden at de væltede Stole og Borde, slog Vinduerne ud, Tallerkenerne itu o.s.v. løde jo hvert Øjeblik disse besynderlige Hyl, som ingen dansk Strube formaaer at frembringe. Imellem improviseredes der; vi kunde inde i Havestuen høre lange Digte, undertiden ikke saa ilde, som da endte med gyselige Jubelbrøl!

Siden de føre deres egen Menage er en behagelig Forandring indtraadt, idet de kun undtagelsesvis holde deres Nattesvir. Om de have havt en Skrue løs Alle tilhobe en Maanedstid, – eller om det kun er vise økonomiske Hensyn, der nu holde Gentiemændene tilbage, véed jeg ikke; men Forandringen er paafaldende. Maaske kommer det ogsaa af, at Hauptmannen drak sig syg et Par Gange? En Tid har Skildvagten herudenfor havt strenge Ordre til at anholde Enhver, der passerede Porten, efterat “Strengen” var gaaet, og man har antydet, for at genere os. Da vi imidlertid – som bekjendt – ikke ere stærke Nattesjouere, var det et uheldigt Valg, og blev jo ogsaa opgivet igjen. Maaské har det og havt andre ubegribelige Aarsager? Postkonen og Andre have imidlertid listet dem ind over Toft og Have uden videre. Nu staaer her slet ikke mere nogen Vagt. Derimod patroullerer stadigt, Nat og Dag 30 Mand (ein Zug) under Navn af Brandvagt, – til hvilken vi unægtelig nok kunne trænge, nu da Lys og Kakkelovnsvarme atter er i fuld Gang hos de forfrosne Sydlændere. Det gaaer ud over vore dejlige Skove iaar! Officerer, Feldtwebler, Tjenere og Staldkarle have hver deres Lys, og fyre saa det dundrer i Kakkelovnene. Og saa de velsignede Svovlstikker; men Vorherre kan jo bevare os!

For Tiden, troer jeg, vi staa paa en lidt bedre Fod med Hauptmannen, der lader naadigere. Aarsagerne til denne Falden og Stigen i hans Gunst ere os ubekjendte. Men skulle vi ret længe endnu leve under Tag sammen, ønsker jeg hjerteligt, at vi ikke maa staa altfor fjendtligt overfor hinanden; thi under nærværende Forhold er det næsten uhyggeligt, da vi jo med Hud og Haar ere i deres Vold.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: