25. okt. 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes giver en oversigt over den tyske besættelsesregerings offentlige bekendtgørrelser


Ved Gauerslund

I dag kan man læse en række af besættelsesregeringens offentlige bekendtgørelser, som den har udsendt i efteråret 1864.

Fra Agnes Gads dagbog oktober 1864:

fra vFalkenstein:
dateret 20. September:

En kongelig dansk Øvrighed i Kjøbenhavn har dersteds udstedt Tjenst-Instruktioner for de herværende Embedsmænd og uden videre pr. Kuvert tilstillet den herværende Forvaltnings-Autoritet samme til videre Befordring, ganske som paa sædvanlig Forretningsvis en dertil berettiget højere Autoritet instantsmæssig giver sin Underautoritet et Paalæg. Da den nærværende Forvaltning af Jylland saavelsom de for Tiden under samme fungerende danske Embedsmænd overhovedet ikke staa i nogetsomhelst tjenstligt Forhold til Kjøbenhavn, saa kan en saadan Anmasselse af de der værende Autoritetet her kun mødes med at blive upaaagtet; men jeg séer mig derved foranlediget til at bringe de herværende Embedsmænd i Erindring, at de éne og alene ressortere under det herværende Militair-Gouvernement og desaarsag kun have at modtage Befalinger eller Instruktioner fra dette. Enhver Handling herimod vil af mig blive anséet og straffet som en Forséelse imod den for Tiden i Jylland bestaaende Landshøjhed.

dateret 23. September:

De Kongl: preussiske Tropper i Jylland skulle tage deres Vinterkvarter fortrinsvis i nedenstaaende Kjøbstæder. Det herved indtrædende stabile Ophold af Tropperne paa et og samme Sted fordrer ordnede Kvarter- og Garnisonsindretninger; de respektive Komandanturer ere af mig blevne anviste herefter at anordne det Nødvendige; det befales herved de betræffende By-Autoriteter ufortøvet at efterkomme det, der forlanges af de Kongl. Kommandanturer. Der vil blive lagt paa Horsens 4 Batailloner, 2 Eskadroner, 2 Batterier. Skanderborg 1 Battallion. Silkeborg l Battallion. Aarhus 4 Battallioner, 4 Eskadroner, 2 Batterier. Ebeltoft 1 Battallion. Grenaa l Batallion. Randers3 Batallioner, 5 Eskadroner, 2 Batterier. Viborg 2 Batallioner, l Batteri. Skive l Batallion.Aalborg 4 Batallioner, 4 Eskadroner, 1 Batteri. Hjørring 1 Batallion, og Frederikshavn 1 Batallion.
(De heromtalte Befalinger igjennem de respektive Kommandanturer bestaae i, at man overalt i Byerne vil være, forpligtet og tvungen til at afstaa til sin Vinterinkvartering hele sin Lejlighed, med Undtagelse kun af éet Værelse til Familiens Afbenyttelse. Værterne skulle tilberede Maden for baade Officerer og Menige – o.s.v., o.s.v.)

dateret 24. September:
Efterat Likvidationerne for de af Jylland til den allierede Armée leverede Forplejningsgjenstande for August Maaned d:.A. ere blevne indleverede fra den største Del af Amterne, fremgaaer det, at Jyllands Indtægter langtfra ikke ere tilstrækkelige for at berigtige disse Likvidationer efter Fredspræliminairernes Bestemmelse; det maa derfor tages under Overvejelse at sikkre Landet alle de Indtægter, som tilkomme samme. De officielt samlede Oplysninger angaaende Samfærdslen mellem Jylland og de øvrige Dele af det danske Monarchi, have nu vist, at Jyllands Forsyning med udenlandske, toldpligtige Varer skéer i stort Omfang over udenfor Jylland liggende danske Handelsstæder, og saaledes, at disse Varer fortoldes i ovennævnte Stæder og derefter indføres i Jylland, uden derfor fremdeles at betale nogen Told. Herved tabe Jyllands Kasser de dem tilkommende Toldindtægter, og jeg séer mig nødsaget til derfor at bestemme, at fra d. 1. Oktober d. A. samtlige varer, der efter Toldtarifen ere belagte med Told, blive fortoldede ved deres Indførsel i Jylland, uden at der tages Hensyn til, hvorfra de komme.

dateret d. 25. September
Fra nu af blive samtlige udenfor Jylland udkommende danske Blade, for denne Provinds forbudte. Fra dette Forbud ere undtagne: l, Berlingske Tidende, 2, Illustreret Tidende, 3, Flyveposten. Alle Forséelser herimod blive straffede med Konfiskation af de forefundne Eksemplarer, og med Pengebøder respt. Fængselsstraf mod dem, som have saadanne i Besiddelse.

dateret d. 27. Septbr.
Med Hensyn til det utilfredsstillende Resultat af Forsøget paa af Jyllands offentlige Indkomster at bestride de Udgivter, som ifølge Fredspræliminairerne deraf skulle afholdes, har det viist sig nødvendigt at drage Omsorg for Afgivternes Opkrævning straks efterat de ere forfaldne. Paa Grund heraf kunne Kreditoplag, med Kvartals-Mellemregning ikke fremdeles tillades, og bestemmer jeg ifølge dette, at fra l. Oktober fk. de Kreditoplag, af hvilke i det løbende Fjerdingår ingen Omsætning har fundet Sted, ikke igjen aabnes, og at der for de øvrige Kreditoplag i hver Maaned og før dennes Slutning saa betids gjøres Afregning, at Toldbeløbets Beregning kan ské endnu i den Maaned, for hvilken Afregning skéer. Kjøbmænd, som i denne Henséende vise sig forsømmelige, ville fremtidig ikke blive bevilgede Kreditoplag.

dateret 3. Oktober:
Til Jylland ankommende Fremmede behøve for den Tid, i hvilken de opholde sig heri Provindsen, et Legitimations-Kort, hvilket tillige skal tjene som Pas for den uhindrede Tilbagerejse. Provindsens Indvaanere, som ville forlade Jylland, maa ligeledes være forsynede med denne Legitimation. Gjæstgivere og Andre, som huse udenfor Jylland hjemmehørende Fremmede, uden at disse ere forsynede med de ovennævnte Legitimationskort, mulkteres med de samme Bøder som selve de Fremmede. Hos enhver K. K. Østerrigsk og Kongl. Preussisk Kommandantur i Jylland kunne Legitimations-Kort erholdes imod en Godtgjørelse af 2 Mk. for Tryknings- og Udfærdigelses-Omkostninger. Selvfølgelig blive de til den allierede Armée henhørende Personer undtagne fra denne bestemmelse.

dateret d. 15.Oktober:
Den af den kgl. preussiske Feltpost i August Maaned her i Jylland forvaltede Landspost har for nævnte Maaned opnaaet et Overskud af 5554 Rdlr.; – den for September Maaned til den kgl. danske Regjering overgivne Postforvaltning har paavist en Deficit af 1209 Rdlr. Under saadanne Forhold vilde Vedblivelsen af den danske Post i Jylland være et Tab for sammes Landskasse; desaarsags bestemmer jeg: l, d. l. Novbr. d. A. ophører den danske Post i Jylland. 2, Privatpersoner er det tilladt fra samme Tid uhindret at befordre Rejsende. 3, I Publikums Interesse vil fra samme Tid, forsaavidt det er muligt, igjen kunne befordres Breve og Rejsende med den kgl. preussiske Feltpost.

dateret s. D.
Forstforvaltningen i Jylland har i sit Ressort indtil nu kun i enhver Henséende paavist Deficit, et Bevis paa, at dets Forvaltnings-Omkostninger ikke ere i Overénsstemmelse med Indtægten heraf. Dette hidrører fortrinsvis fra Embedsmændenes meget høje Gagering. For nu at bringe Indtægter og Udgivter i et rigtigt Forhold til hinanden, bestemmer jeg: l, Fra l. November d. A. bliver Gagerne til samtlige Forstembedsmænd i Jylland nedsatte til 2/3 af deres hidtilværende Beløb. 2, Der maa hugges saa meget Skov og bortsælges ved Auktion, at det omtalte Deficit heraf kan dækkes.

dateret 25. Oktober.
Autoriteterne i Jylland blive gjorte opmærksomme paa, at Embedsansættelsen i Statstjeneste her, saavelsom Stadfæstelsen i saadanne Kommunal-Embeder, der behøver Regjeringens Stadfæstelse, under de nuværende Forholds Vedvaren ikkun kan udgaa fra mig. I Tilfælde af indtrædende Vakancer ere fornødne Andragender derfor at indstille til mig.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: