Author Archives: 1864live

Hvad skal vi nu lave LIVE!!? – billeder fra en work-shop


I 1864live redaktionen har vi været meget glade for den store interesse for projektet, og vi har derfor lagt hovederne i blød for at finde ud af, om vi nu skal lave mere… I juledagene holdt vi derfor en ide-work-shop, hvor forslag til nye live-projekter blev formuleret i marcipan (selvfølgelig). Vi bringer her et billede […]

TV-serien 1864, historiebrug og Bornedals nationalisme


(I anledning af sidste afsnit af DR’s 1864-serie har chefredaktøren for 1864live kloget sig om serien andetsteds. Vi bringer et uddrag plus link) Af Peter Yding Brunbech DR og Bornedals store epos om krigen i 1864 er nu ved at være til ende, og debatten har været livlig. TV-serien er blevet rost af nogen og […]

16. nov. 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes beretning om den tyske udmarch


Fra Agnes Gads dagbog 16. november 1864: Den 16. ds. have vi séet de sidste Tydskere, de droge bort om Morgenen tidligt – eller er det en Drøm, vil virkeligt ingen Andre afløse dem? øjet seer endnu lidt sky til alle Sider! De sidste Fjender vare iøvrigt meget skikkelige og nette imod os. Emanuel’s Afskedsord, […]

9. nov. 1864: Agnes Gads dagbog: Brullup! – Agnes’ bror bliver gift i dag


Fra Agnes Gads dagbog 9. november 1864: Den 9. November henimod Mørkningen vare vi endeligt færdige og paaklædte. Den tarvelige Plads var beregnet og atter beregnet; vore forskjellige Borde vare drejede og vendte derinde til Prøve paa enhver tænkelig Maade, – og vi udfandt omsider, hvorledes vi kunde stuves sammen paa den mindst generende Maade […]

1. nov. 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes’ skriverier fra november – “her er stille, stille, – aa, hvor dejligt stille!”


Fra Agnes Gads dagbog november 1864: Efterat H. v. Falkenstejn har gjort sig udødelig ved disse og mange andre Befalinger i samme Smag, har den danske Regjering séet sig nødsaget til at underskrive den ulykkelige Fred d. 30. Oktober i det ulykkelige Aar 1864. Ifølge denne har Kong Christian d. 9. til Preussen og Østrig […]

25. okt. 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes giver en oversigt over den tyske besættelsesregerings offentlige bekendtgørrelser


Fra Agnes Gads dagbog oktober 1864: fra v. Falkenstein: dateret 20. September: En kongelig dansk Øvrighed i Kjøbenhavn har dersteds udstedt Tjenst-Instruktioner for de herværende Embedsmænd og uden videre pr. Kuvert tilstillet den herværende Forvaltnings-Autoritet samme til videre Befordring, ganske som paa sædvanlig Forretningsvis en dertil berettiget højere Autoritet instantsmæssig giver sin Underautoritet et Paalæg. Da den […]

Bornedal siger selv, at han ikke har haft tid til at læse begge Buk-Swientys bøger


I dag søndag d. 12. oktober er der premiere på DR’s store dramaserie om 1864. Både DR, produktionsselskabet og instruktøren har gjort meget ud af, at serien er baseret på Tom Buk-Swientys to anmelderroste bøger om 1864. Dog siger Ole Bornedal (som både er instruktør og manuskriptforfatter), at han endnu kun har haft tid til […]

10. okt. 1864: Agnes Gads dagbog: Hverdagens små glæder – østrigerne fryser i Danmark


Fra Agnes Gads dagbog 10. oktober 1864: Vi have havt nogle yndige Dage. I Torsdags Morges rejste “de Gule”, og imod al Forventning fik vi et lille Pusterum, idet Jægerne bleve borte til imorges tidligt, da jeg sprang ud af Kassen ved Lyden af deres “Schprechen”. Vi have faaet l Hauptmann og 4 Andre, samt […]

2. okt. 1864: Agnes Gads dagbog: Alle tyske soldater skal i vinterkvarter i byerne


Fra Agnes Gads dagbog 2. oktober 1864: Vi vare igaar i Vejle, en af vore hyppige Udstyrstoure, da jeg er nærved at slide mine korte Bén endnu kortere ved at galloppere fra Butik til Butik 5 – 6 Timer itræk. Der hørte vi, at alle Tropper d. 6. ds. skulle forlægges til Byerne i Vinterkvartér, […]

27. sep. 1864: Agnes Gads dagbog: Den tyske administration af Jylland begynder at minde om et terrorregime


Fra Agnes Gads dagbog 27. september 1864: I den idag modtagne Vejle Avis læses flere Bekjendtgørelser fra Hr. Vogel v. Falkenstein (forbandet være hans Navn) efter hvilke Leverencerne skulle forstørres, og en Mængde Ægtvogne siges i fast Ægt for at befordre Tropperne, naar de nu lægges i Vinterkvartér. En Amtsforvalter heroppe i Jylland er bleven arresteret, […]

26. sep. 1864: Agnes Gads dagbog: Gauerslund præstegård er på det nærmeste omdannet til en kantine


Fra Agnes Gads dagbog 26. september 1864: Der er indtraadt en Forandring, som ingenlunde er behagelig, idet iaftes Hauptmann v. Slitter, Kommandeuren for X. Kompagni (for hvem jeg ikke sværmer!) er draget i Kvartér her istedetfor Hr. Knotts. Og skal her nu følgelig dagligt holdes Taffel for alle 6 Officerer ved begge Kompagnier. v. Slitter fører selv […]

25. sep. 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes er ved at miste tålmodigheden – “de drage vist aldrig ud”


Fra Agnes Gads dagbog 25. september 1864: Det var ret saa festligt og smukt, som navnlig “de Fattige” forleden Dag anstrængte dem, for at bevise Assessoren den sidste Ære ved hans Begravelse. Midtvejs imellem Pjedsted og Karensdahl var der – udelukkende af Stoddere og Fattige, hvoriblandt nogle gamle og svage – bygget en smuk Æreport […]

22. sep. 1864: Agnes Gads dagbog: Bekendtgørelse – offentlige pensioner og understøttelser suspenderes


Fra Agnes Gads dagbog 22. september 1864: Bekjendtgørelse: Den Fredspreliminairene af 1. August tilføjede Protokol af samme Dag angaaende Vaabenstilstanden, bestemmer i Artikel 6, at af Jyllands Indtægter ere, foruden Omkostningerne ved Troppernes Forplejning p.p. endnu ikkun at bestride de for Forvaltningen nødvendige Udgivter. Paa Grund af denne Bestemmelse kan jeg for Fremtiden kun bevilge […]

18. sep. 1864: Agnes Gads dagbog: smitsomme sygdomme fører til dødsfald


Fra Agnes Gads dagbog 18. september 1864: Den gamle Assessor Bolvig er død d. 15., og bliver iovermorgen begravet. Det er saa tomt, ikke at kunne gaa ned og sé til de kjære Venner dernede i deres Sorg. Men det vilde ikke være Ret at udsætte sig for at føre Smitten videre. Min stakkels Agnete! […]

14. sep. 1864: Agnes Gads dagbog: krigens ringe livsbetingelser fører til spredningen af smitsomme sygdomme


Fra Agnes Gads dagbog 14. september 1864: Det er baade til at lé og til at græde over, at tænke sig, at vi i lang, lang Tid med tillidsfuldt haab have séet hen til denne Dag, som den allersidste vi – i værste Tilfælde – skulde kunne tænkes at beholde Fjenden i Jylland. Vor Indkvartering […]

5. sep. 1864: Agnes Gads dagbog: Den tyske indkvartering snyder sig til gratis forplejning


Fra Agnes Gads dagbog 5. september 1864: Den 14. August fik vi 10 Mand og en Underofficer mere i Kvartér, saa vi virkelig ere godt belagte – og hjertelig trætte deraf! Vi havde nemlig tidligere ikke slet saa mange Menige, som forholdsvis enkelte andre Gaarde her i Byen, hvorfor i det Hele en ligeligere Fordeling […]

4. sep. 1864: Agnes Gads dagbog: Tyskerne havde nær brændt en gård af under storslået fest


Fra Agnes Gads dagbog 4. september 1864: Gudsketak, at Gildet inat stod hos Hans Kviste’s og ikke hos os! Om det end maaské netop, som Nogle mene, var arangeret saaledes for ikke at bevise Præstegaarden en altfor stor Ære (?) Vi ere jo af en eller anden ubekjendt og for os ubegribelig Grund i den […]

3. sep. 1864: Agnes Gads dagbog: Familieforøgelse overskygger krigens ubehageligheder


Fra Agnes Gads dagbog 3. september 1864: Siden hin Søndagmorgen d. 14. August, da Glæden kom saa uventet og tog os paa Sengen, have vore Hjerter været saa optagne af den Velsignelse Gud sendte vort Hus, ved Haabet om et lille lykkeligt Hjem deroppe paa den jydske Hede for vor kjære Elisa og Broder Frits, […]

12. aug. 1864: Agnes Gads dagbog: Halløj på Gauerslund præstegård – Agnes beretter om forholdet til de unge tyske soldater


Fra Agnes Gads dagbog 12. august 1864: Iaftes kom der et lille Brev fra Pram, der næsten ikke kunde skrive for Mathed, efter at have vaaget i 13 D age og Nætter! Gudskelov, nu troer han Line uden Fare. Men han har faaet Brev fra Klægsbøl, “at dersom han ikke sørger for at faa alt […]

11. aug. 1864: Agnes Gads dagbog: Tyskerne indsamler kvæg – er madkurven til turen hjem ved at blive pakket?


Fra Agnes Gads dagbog 11. august 1864: Passagen over Lillebelt skal være aabnet; dog gaaer den danske Post endnu ikke. Paa Posthuset i Vejle skal ligge en gruelig Masse Breve; men som langtfra alle udleveres, tiltrods for de gjentagne Opfordringer til Egnens Beboere om at afhente dem. Man siger, at igaar et Dampskib er løben […]