Category Agnes Gads dagbog

2. aug. 1864: Agnes Gads dagbog: FRED!


Fra Agnes Gads dagbog 2. august 1864: Formiddag: I dette Øjeblik fortælles der, at vi have sluttet Fred -? Betingelserne skulde være de 3 Hertugdømmers Afstaaelse, men ingen Krigsomkostninger? Vi er gruelig spændte! Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver […]

1. aug. 1864: Agnes Gads dagbog: “Fjenden træffer storartede Forberedelser til at gaa over til Fyen”


Fra Agnes Gads dagbog 1. august 1864: Igaar Eftermiddags kom Hauptmannen hen til Kjøkkenvinduet og sagde til Jf. Hansen, at hun skulde kun glæde sig til at blive af med dem, for nu fik vi en af Dagene Fred! Vi bleve meget lette om Hjertet ved denne Forsikkring; men det var kun en kort Glæde. […]

31. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Den forventede tyske udmarch lader til at udblive


Fra Agnes Gads dagbog 31. juli 1864: Ak, det bliver nok lutter Skuffelse! Straks efter Middag løb jeg igaar ned til Møllen med min glade Efterretning, og fik med det Samme Stine med mig hjem for at høre lidt af den forventede Musik. ( Rygtet angav Musiciernes Antal til 36; selvom dette var temlig højt, […]

30. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: De tyske aviser skriver om våbenstilstand i 9 måneder


Fra Agnes Gads dagbog 30. juli 1864: Pastor Jacobsen bragte igaar Eftermiddags den Efterretning fra sine tydske Officerer, den Indkvartering, der nu for 4. Gang ligger i Pjedsted, og øjensynlig betragter det som deres egentlige Hjem, hvorfra de imellem gjøre Udflugter paa et Par Dage, – at de ventede at komme til at rykke ud […]

29. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes modtager dårligt nyt udefra – og efter lang tids isolation fra omverdenen er det helt skræmmende at høre nyt!


Fra Agnes Gads dagbog 29. juli 1864: Tante Jane blev inat vækket af en af Tjenerne, der forlangte Lagener til en Hestedoktor, der var bleven hentet til Hauptmannens smukke hvide Hest, den der altid spiser Sukker af Munden paa ham, og som til hans store Sorg er syg. Tante gjorde først Indvendinger, men saa kom […]

27. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Den nye kommandant i Kolding forbyder enhver forsamling på mere end 4 personer


Fra Agnes Gads dagbog 27. juli 1864: Vi havde iaftes et Par Ord fra Tante Georgia. Stemningen i Kolding er overordentlig nedtrykt. De have nu atter faaet Indkvartering, nemlig 1 Officer, som har taget Tantes lille yndige Kabinet i Besiddelse, da hele nederste Etage jo er optaget af Borgerskolen. Der er kommet en ny Komandant […]

26. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes fordømmer ‘tyskerpiger’ – selv er hun i hvert fald for god


Fra Agnes Gads dagbog 26. juli 1864: Jf. Hansen har været saa ualmindelig naadig at modtage et Billede paa Vesitkort af Hr. Hauptmannan. Han er nu ogsaa virkelig en net Mand, selvom han deltager i, el. idetmindste tillader, de Andres Sviren og Drengestreger. Kjersgaard maatte igaar give sin Pige Rejsepas, en stakkels rødhaaret, inderlig grim […]

25. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: De tyske soldater gør kur på de danske piger – Agnes går dog fri (heldigvis!?)


Fra Agnes Gads dagbog 25. juli 1864: Den befalede Maanedsskat, skal, ifølge idag indløben Efterretning, være bleven forhøjet til det Firedobbelte! Eftermdg: Et Rygte vil vide, at man er ifærd med at afslutte en Vaabenstilstand paa flere Maaneder, efter hvilken Forbundstropper skulle besætte Hertugdømmerne, og svenske Jylland (?) Jf. Hansen har ret sin Ærgrelse af de […]

24. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: De tyske fredbetingelser lyder på alle tre hertugdømmer og 40 millioner!


Fra Agnes Gads dagbog 24. juli 1864: “Kaptain-Lieutnant Hammer har maattet overgive sig ved Amrom, Dagen før denne saakaldte Vaabenhvile, med 13 Skibe og omtrent 200 Mand.” De Betingelser, der nu ved Mødet i Wien opstilles, skulle være hverken mere el. mindre end: Alle 3 Hertugdømmers totale Adskillelse fra Danmark. 40 Millioner i Krigsomkostninger, og Halvdelen el. […]

22. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes og familien udnytter våbenstilstanden – på udflugt under tysk beskyttelse


Fra Agnes Gads dagbog 22. juli 1864: Igaar Eftermiddags havde vi et lille rart Besøg af Agnete og hendes Broder. Denne Sidste ménte, at Freden var meget nær forhaanden, og væddede med Tante Jane om, at Fjenden vilde trække ud af Jylland inden 14 Dage. Desværre kan jeg ikke déle disse Forhaabninger. Tydsken har os […]

20. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: De tyske soldater håner danskerne – Danmark er nødt til at gå ind på alle vilkår!


Fra Agnes Gads dagbog 20. juli 1864: Det er nok desværre ingen Vaabenstilstand, der indtræder; men kun en imellem Generalerne aftalt Vaabenhvile fra idag Middag Klok. 12 til d. 1. August samme tid. Man mener at Leverencer, Troppernes Ordning o.s.v. vedbliver uforandret, ligesom neppe nogen Post vil komme istand. Dette Sidste er en stor Skuffelse! Jeg […]

19. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Våbenstilstand! – tyskerne skal forlade Jylland inden en måned


Fra Agnes Gads dagbog 19. juli 1864: Iaftes naaede os et overalt udbredt og vistnok paalideligt Rygte, om at der er afsluttetVaabenhvile. Efter Sigende gjælder Stilstanden først og fremmest til l. August, – og hvis da ingen Fred er naaet – 9 Maaneder. Alle Tydskere skulle inden denne Maaneds Udgang forlade Jylland (?) Hvorimod Hertugdømmerne skulle regjeres af fremmede […]

18. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Tyskerne tager 28 heste i Børkop sogn – lige inden høsten!


Fra Agnes Gads dagbog 18. juli 1684: Igaar Formiddags ankom en Ordonnants omtrent Klok. 10½, og straks efter traadte Hauptmannen ind for at bede Tante Jane forklare for Søren Koed den Ordre han havde at give: Præcis Klok. 12 skulde her i Præstegaarden indfinde sig Bønderne med alle deres Heste over 1 Aar, og skulde Søren […]

16. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Vejles butikker er blevet plyndret, fordi byen ikke har betalt krigsskat.


Fra Agnes Gads dagbog 16. juli 1864: Naa, det var i rette Tid de Andre kom til Vejle!! Der kom igaar Ordre til Byfogeden om at samle Byen’s Raad og Borgere for at forespørge, om de godvilligen vilde erlægge den befalede Krigsskat el. om de vilde prisgive de lukkede Butikker? Han tilsagde da et Møde […]

15. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Grev Karl Moltke danner ny regering


Fra Agnes Gads dagbog 15. juli 1864: Ifølge Vejle Avis har virkelig Ministeriet Monrad – ifølge Opfordring fra H. M. Kongen – indgivet sin Dimission. Som Medlemmer af det nye Kabinet nævnes: Gehejme-Konferentsraad Grev Karl Moltke, Konseilspræsident. Hansen, Krigsminister. Gehejme-Konferentsraad Tillisch, Indenrigsminister. Amtmand Heltzen, Justits- og foreløbig Kultus-Minister. Om Finantsministeriets Besættelse vides endnu intet Bestemt. […]

14. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: “En ringe Fred forventes med det Første! Det er glædeligt!”


Fra Agnes Gads dagbog 14. juli 1864: Gudskélov! Imorges rejste Majoren med sin “elskværdige Adjudant!” og Doktoren. Vi have i det Sted faaet Alslev-Hauptmannen, til hvilket Bytte vi sætte store Forhaabninger om fremtidig Husfred. Han lader rigtig saa net. Det er jo rigtignok ogsaa lettere at have l Officeer istedetfor 3, og altsaa kun et […]

12. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Rygter: Våbenstilstand og nye regeringer i Danmark og England


Fra Agnes Gads dagbog 12. juli 1864: Vi have idag havt styrtende travlt ude i Kjøkkenet, da General v. Nostits gjør Majoren den Ære at spise Frokost hos ham, inden han tager ned til Stranden for at inspicere Feldtvagterne der. Jf. Hansen har gjort sin Flid, men tillige rustet sig imod Hr. Adjudantens Bemærkninger, som […]

11. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Det siges, at tyskerne har planer om at oversvømme de jyske enge – men hvorfor?


Fra Agnes Gads dagbog 11. juli 1864: Østrigerne skulle have truffet Foranstaltninger til at sætte samtlige Enge under Vand fra Kongsted og op til Brøndsted, – deriblandt altsaa vel ogsaa vor. De have i det Øjemed bortført de omkringliggende Gaardes Møddinger, med hvilke de agte at stoppe Vandløbene. Gud véed, i hvad Hensigt de dog […]

10. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Den tyske overkommando i Jylland kræver, at danske embedsmænd bliver på posterne


Fra Agnes Gads dagbog 10. juli 1864: I Vejle Avis læses, foruden et strengt Forbud fra Overkomandoen i Jylland imod at udføre af Jylland nogensomhelst Gjenstand, der kan bruges af den allierede Armé, – følgende Bekjendtgørelse: “Paa Allerhøjeste Befaling af Hs. M. Kejseren af Østrig og Hs. M. Kongen af Preussen har jeg overtaget Jyllands […]

9. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes kalder adresser til kongen for tåbelige – vi skal “forholde os rolige”


Fra Agnes Gads dagbog 9. juli 1864: Paa Hvilested Kro var der igaar en stor Forsamling af Egnens Bønder og enkelte Andre. Pastor Friis førte an og holdt nogle salvelsesfulde Foredrag. Meningen var, at sende en Adresse til Hs. Mjst. Kongen, hvori de betrængte Jyder anraabe ham om, dog endelig straks at slutte Fred! Pastor […]