Category Krigens gang

5. aug. 1864: Agnes Gads dagbog: En officiel bekendtgørelse fra 1. august er nået frem til Agnes


Fra Agnes Gads dagbog 5. august 1864: “Bekjendtgørelse. Paa Overkomandoens Befaling i Aabenraa danne Kongeaaen og Koldingaa for Fremtiden Grændsen imellem Forvaltningen af Jylland og Slesvig. De i Hertugdømmet Slesvig beliggende jydske Enklaver, saavelsom Øerne Føhr, Amrom og Sild blive derfor ikke mere forvaltede herfra, men fra den øverste Cevilbestyrelse i Slesvig.  Dette bringes herved til […]

4. aug. 1864: Agnes Gads dagbog: Ingen kender fredsbetingelserne – men det synes klart, at Tyskland nu går til Kongeåen!


Fra Agnes Gads dagbog 4. august 1864: Endnu stadig den samme spændende Uvished. At Fredspreliminairene virkeligt ere underskrevne, kan vel neppe være Tvivl underkastet nu, da Alle paastaa det, baade Danske og Tydske. Men det brændende Spørgsmaal om Hovedbetingelserne, kan Ingen endnu besvare. Man troer, at den inat Klokn. l udløbne Vaabenhvile, er bleven afløst […]

2. aug. 1864: Agnes Gads dagbog: FRED!


Fra Agnes Gads dagbog 2. august 1864: Formiddag: I dette Øjeblik fortælles der, at vi have sluttet Fred -? Betingelserne skulde være de 3 Hertugdømmers Afstaaelse, men ingen Krigsomkostninger? Vi er gruelig spændte! Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver […]

1. aug. 1864: Agnes Gads dagbog: “Fjenden træffer storartede Forberedelser til at gaa over til Fyen”


Fra Agnes Gads dagbog 1. august 1864: Igaar Eftermiddags kom Hauptmannen hen til Kjøkkenvinduet og sagde til Jf. Hansen, at hun skulde kun glæde sig til at blive af med dem, for nu fik vi en af Dagene Fred! Vi bleve meget lette om Hjertet ved denne Forsikkring; men det var kun en kort Glæde. […]

31. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Den forventede tyske udmarch lader til at udblive


Fra Agnes Gads dagbog 31. juli 1864: Ak, det bliver nok lutter Skuffelse! Straks efter Middag løb jeg igaar ned til Møllen med min glade Efterretning, og fik med det Samme Stine med mig hjem for at høre lidt af den forventede Musik. ( Rygtet angav Musiciernes Antal til 36; selvom dette var temlig højt, […]

30. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: De tyske aviser skriver om våbenstilstand i 9 måneder


Fra Agnes Gads dagbog 30. juli 1864: Pastor Jacobsen bragte igaar Eftermiddags den Efterretning fra sine tydske Officerer, den Indkvartering, der nu for 4. Gang ligger i Pjedsted, og øjensynlig betragter det som deres egentlige Hjem, hvorfra de imellem gjøre Udflugter paa et Par Dage, – at de ventede at komme til at rykke ud […]

29. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes modtager dårligt nyt udefra – og efter lang tids isolation fra omverdenen er det helt skræmmende at høre nyt!


Fra Agnes Gads dagbog 29. juli 1864: Tante Jane blev inat vækket af en af Tjenerne, der forlangte Lagener til en Hestedoktor, der var bleven hentet til Hauptmannens smukke hvide Hest, den der altid spiser Sukker af Munden paa ham, og som til hans store Sorg er syg. Tante gjorde først Indvendinger, men saa kom […]

27. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Den nye kommandant i Kolding forbyder enhver forsamling på mere end 4 personer


Fra Agnes Gads dagbog 27. juli 1864: Vi havde iaftes et Par Ord fra Tante Georgia. Stemningen i Kolding er overordentlig nedtrykt. De have nu atter faaet Indkvartering, nemlig 1 Officer, som har taget Tantes lille yndige Kabinet i Besiddelse, da hele nederste Etage jo er optaget af Borgerskolen. Der er kommet en ny Komandant […]

26. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes fordømmer ‘tyskerpiger’ – selv er hun i hvert fald for god


Fra Agnes Gads dagbog 26. juli 1864: Jf. Hansen har været saa ualmindelig naadig at modtage et Billede paa Vesitkort af Hr. Hauptmannan. Han er nu ogsaa virkelig en net Mand, selvom han deltager i, el. idetmindste tillader, de Andres Sviren og Drengestreger. Kjersgaard maatte igaar give sin Pige Rejsepas, en stakkels rødhaaret, inderlig grim […]

25. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: De tyske soldater gør kur på de danske piger – Agnes går dog fri (heldigvis!?)


Fra Agnes Gads dagbog 25. juli 1864: Den befalede Maanedsskat, skal, ifølge idag indløben Efterretning, være bleven forhøjet til det Firedobbelte! Eftermdg: Et Rygte vil vide, at man er ifærd med at afslutte en Vaabenstilstand paa flere Maaneder, efter hvilken Forbundstropper skulle besætte Hertugdømmerne, og svenske Jylland (?) Jf. Hansen har ret sin Ærgrelse af de […]

24. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: De tyske fredbetingelser lyder på alle tre hertugdømmer og 40 millioner!


Fra Agnes Gads dagbog 24. juli 1864: “Kaptain-Lieutnant Hammer har maattet overgive sig ved Amrom, Dagen før denne saakaldte Vaabenhvile, med 13 Skibe og omtrent 200 Mand.” De Betingelser, der nu ved Mødet i Wien opstilles, skulle være hverken mere el. mindre end: Alle 3 Hertugdømmers totale Adskillelse fra Danmark. 40 Millioner i Krigsomkostninger, og Halvdelen el. […]

22. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Agnes og familien udnytter våbenstilstanden – på udflugt under tysk beskyttelse


Fra Agnes Gads dagbog 22. juli 1864: Igaar Eftermiddags havde vi et lille rart Besøg af Agnete og hendes Broder. Denne Sidste ménte, at Freden var meget nær forhaanden, og væddede med Tante Jane om, at Fjenden vilde trække ud af Jylland inden 14 Dage. Desværre kan jeg ikke déle disse Forhaabninger. Tydsken har os […]

20. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: De tyske soldater håner danskerne – Danmark er nødt til at gå ind på alle vilkår!


Fra Agnes Gads dagbog 20. juli 1864: Det er nok desværre ingen Vaabenstilstand, der indtræder; men kun en imellem Generalerne aftalt Vaabenhvile fra idag Middag Klok. 12 til d. 1. August samme tid. Man mener at Leverencer, Troppernes Ordning o.s.v. vedbliver uforandret, ligesom neppe nogen Post vil komme istand. Dette Sidste er en stor Skuffelse! Jeg […]

19. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Våbenstilstand! – tyskerne skal forlade Jylland inden en måned


Fra Agnes Gads dagbog 19. juli 1864: Iaftes naaede os et overalt udbredt og vistnok paalideligt Rygte, om at der er afsluttetVaabenhvile. Efter Sigende gjælder Stilstanden først og fremmest til l. August, – og hvis da ingen Fred er naaet – 9 Maaneder. Alle Tydskere skulle inden denne Maaneds Udgang forlade Jylland (?) Hvorimod Hertugdømmerne skulle regjeres af fremmede […]

18. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Tyskerne tager 28 heste i Børkop sogn – lige inden høsten!


Fra Agnes Gads dagbog 18. juli 1684: Igaar Formiddags ankom en Ordonnants omtrent Klok. 10½, og straks efter traadte Hauptmannen ind for at bede Tante Jane forklare for Søren Koed den Ordre han havde at give: Præcis Klok. 12 skulde her i Præstegaarden indfinde sig Bønderne med alle deres Heste over 1 Aar, og skulde Søren […]

16. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Vejles butikker er blevet plyndret, fordi byen ikke har betalt krigsskat.


Fra Agnes Gads dagbog 16. juli 1864: Naa, det var i rette Tid de Andre kom til Vejle!! Der kom igaar Ordre til Byfogeden om at samle Byen’s Raad og Borgere for at forespørge, om de godvilligen vilde erlægge den befalede Krigsskat el. om de vilde prisgive de lukkede Butikker? Han tilsagde da et Møde […]

16. juli 1864: Rapport om de sidste ugers militære bevægelser: Danskerne har rømmet Nørrejylland. Østrigerne og preusserne har nu kontrol over hele den jyske halvø


’Affæren’ ved Lundby den 3. juli blev den sidste egentlige militære aktion fra dansk side i Nørrejylland. Det fuldstændigt fejlslagende angreb på preussiske rekognosceringsenheder syd for Limfjorden har definitivt fjernet den danske lyst til offensive aktioner i området. I stedet har man koncentreret sig om at færdiggøre den planlagte evakuering af tropperne til Fyn. De […]

15. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Grev Karl Moltke danner ny regering


Fra Agnes Gads dagbog 15. juli 1864: Ifølge Vejle Avis har virkelig Ministeriet Monrad – ifølge Opfordring fra H. M. Kongen – indgivet sin Dimission. Som Medlemmer af det nye Kabinet nævnes: Gehejme-Konferentsraad Grev Karl Moltke, Konseilspræsident. Hansen, Krigsminister. Gehejme-Konferentsraad Tillisch, Indenrigsminister. Amtmand Heltzen, Justits- og foreløbig Kultus-Minister. Om Finantsministeriets Besættelse vides endnu intet Bestemt. […]

14. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: “En ringe Fred forventes med det Første! Det er glædeligt!”


Fra Agnes Gads dagbog 14. juli 1864: Gudskélov! Imorges rejste Majoren med sin “elskværdige Adjudant!” og Doktoren. Vi have i det Sted faaet Alslev-Hauptmannen, til hvilket Bytte vi sætte store Forhaabninger om fremtidig Husfred. Han lader rigtig saa net. Det er jo rigtignok ogsaa lettere at have l Officeer istedetfor 3, og altsaa kun et […]

12. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Rygter: Våbenstilstand og nye regeringer i Danmark og England


Fra Agnes Gads dagbog 12. juli 1864: Vi have idag havt styrtende travlt ude i Kjøkkenet, da General v. Nostits gjør Majoren den Ære at spise Frokost hos ham, inden han tager ned til Stranden for at inspicere Feldtvagterne der. Jf. Hansen har gjort sin Flid, men tillige rustet sig imod Hr. Adjudantens Bemærkninger, som […]