Category Politik under krigen

25. juli 1864: Indledende fredsforhandlingerne i Wien starter i dag. Udsigterne for Danmark er dystre, da hverken Østrig eller Preussen er indstillet på kompromisser


Danmark sendte, i forbindelse med udnævnelsen af en ny regering den 11. juli, en anmodning til Preussen og Østrig om våbenstilstand. Anmodningen blev godtaget og aftalen underskrevet en uge efter. I dag er foreløbige fredsforhandlinger så startet i den østrigske hovedstad, men udsigterne er ikke gode for den danske delegation. Danmark har rent ud sagt en […]

24. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: De tyske fredbetingelser lyder på alle tre hertugdømmer og 40 millioner!


Fra Agnes Gads dagbog 24. juli 1864: “Kaptain-Lieutnant Hammer har maattet overgive sig ved Amrom, Dagen før denne saakaldte Vaabenhvile, med 13 Skibe og omtrent 200 Mand.” De Betingelser, der nu ved Mødet i Wien opstilles, skulle være hverken mere el. mindre end: Alle 3 Hertugdømmers totale Adskillelse fra Danmark. 40 Millioner i Krigsomkostninger, og Halvdelen el. […]

19. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Våbenstilstand! – tyskerne skal forlade Jylland inden en måned


Fra Agnes Gads dagbog 19. juli 1864: Iaftes naaede os et overalt udbredt og vistnok paalideligt Rygte, om at der er afsluttetVaabenhvile. Efter Sigende gjælder Stilstanden først og fremmest til l. August, – og hvis da ingen Fred er naaet – 9 Maaneder. Alle Tydskere skulle inden denne Maaneds Udgang forlade Jylland (?) Hvorimod Hertugdømmerne skulle regjeres af fremmede […]

18. juli 1864: Oberst Kauffmann har på den danske regerings vegne i nat underskrevet en våbenhvileaftale med Preussen og Østrig


Danmark har fået en ny regering under ledelse den konservative helstatsmand C.A. Bluhme. Den nye regerings første handling har været at udsende fredsfølere til Preussen og Østrig. Dette har i nat udmøntet sig i en aftale om våbenhvile med officielt ikrafttrædelse den 20. juli kl. 12. Den 11. juli kunne Bluhme noget modstræbende sætte sig til […]

16. juli 1864: Officielt – Den danske regering er gået af! Bluhme er ny konseilspræsident, og man har fra dansk side sendt en anmodning om våbenstilstand til Preussen og Østrig


Rygterne har længe svirret, og det har faktisk også været officielt siden i lørdags – Danmark har fået ny regering. Grundet den tumult riget befinder sig i for tiden, kan vi beklageligvis først nu meddele, at D.G. Monrads regering den 8. juli har varslet sin afgang, efter kong Christian 9. formelt anmodede om det. Et […]

15. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Grev Karl Moltke danner ny regering


Fra Agnes Gads dagbog 15. juli 1864: Ifølge Vejle Avis har virkelig Ministeriet Monrad – ifølge Opfordring fra H. M. Kongen – indgivet sin Dimission. Som Medlemmer af det nye Kabinet nævnes: Gehejme-Konferentsraad Grev Karl Moltke, Konseilspræsident. Hansen, Krigsminister. Gehejme-Konferentsraad Tillisch, Indenrigsminister. Amtmand Heltzen, Justits- og foreløbig Kultus-Minister. Om Finantsministeriets Besættelse vides endnu intet Bestemt. […]

14. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: “En ringe Fred forventes med det Første! Det er glædeligt!”


Fra Agnes Gads dagbog 14. juli 1864: Gudskélov! Imorges rejste Majoren med sin “elskværdige Adjudant!” og Doktoren. Vi have i det Sted faaet Alslev-Hauptmannen, til hvilket Bytte vi sætte store Forhaabninger om fremtidig Husfred. Han lader rigtig saa net. Det er jo rigtignok ogsaa lettere at have l Officeer istedetfor 3, og altsaa kun et […]

12. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Rygter: Våbenstilstand og nye regeringer i Danmark og England


Fra Agnes Gads dagbog 12. juli 1864: Vi have idag havt styrtende travlt ude i Kjøkkenet, da General v. Nostits gjør Majoren den Ære at spise Frokost hos ham, inden han tager ned til Stranden for at inspicere Feldtvagterne der. Jf. Hansen har gjort sin Flid, men tillige rustet sig imod Hr. Adjudantens Bemærkninger, som […]

28. jun. 2864: Agnes Gads dagbog: Krigen genoptages i aften – men kommer England og Rusland os til undsætning?


Fra Agnes Gads dagbog 28.juni 1864: Det skal nok være aldeles vist, at Krigen iaften bryder ud igjen. Iaftes paastod Rygtet, at England og Rusland (?) havde erklæret de Tydske Krig. Men navnlig hvad Rusland angaaer, lyder det rigtignok noget vel utroligt. Har ikke for ganske nylig, Kejseren havt Sammenkomster med Kongen af Preussen og Kejseren […]

25. jun. 1864: Agnes Gads dagbog: Meldingerne fra London går på, at krigen genoptages


Fra Agnes Gads dagbog 25. juni 1864: Den nye Indkvartering bestaaer ogsaa af Gemsejægere. Vi have faaet en Oberstlieutnant med et Par lynende øjne, som séer noget grimmig ud; men maaské er han ikke saa slem endda. Bataillonen drog hertil med klingende Spil idag. O, hvor det skurrede i mine Ører; vi ere Alle saa […]

24. jun. 1864: Agnes Gads dagbog: “Preusserne gør Vrøvl” og vil ikke slutte fred


Fra Agnes Gads dagbog 24. juni 1864: Imod al Sædvane har jeg været saadan paa Farten, at jeg næsten er hél fortumlet derved. I Tirsdags vare vi paa Karensdahl i Anledning af Assessorens 76aarige Fødselsdag, hvor jeg da første Gange saae deres ældste Datter dernede, Fru Aagaard, en rigtig vakker Kone. Dagen efter, vare vi […]

23. maj 1864: Fædrelandet gør status over stormagternes hensigter ved Londonkonferencen. Måske kan Danmark forvente hjælp fra England?


Ligesom så mange andre følger den nationalliberale avis, Fædrelandet, også intenst med i, hvordan konferencen i London udspiller sig. Men ligesom alle andre må også avisen nøjes med de sparsomme og forsinkede oplysninger, der slipper afsted af den engelske hovedstad. I dagens udgave forsøger Fædrelandet at gøre status over de forskellige intentioner blandt henholdsvis de […]

10. maj 1864: I går blev der i London aftalt våbenstilstand med effekt fra 12. maj. Danmark har måtte opgive blokaden


Samme dag som Danmark kunne trække sig sejrrigt ud af slaget ved Helgoland, blev der truffet nærmere aftale om våbenstilstand i London. På gårsdagens møde under Londonkonferencen blev der som ventet, truffet aftale om en våbenstilstand. Aftalens hovedessens er, at den militære stilling bevares, og at tyskerne altså fortsat vil holde store dele af Jylland […]

9. maj 1864: Agnes Gads dagbog: Fængslede danske embedsmænd løslades – mon det skyldes konferencen i London?


Fra Agnes Gads dagbog 9. maj 1864: Den ene Dag gaaer efter den anden uden nogen Forandring. Det er utvivlsomt at vi endnu en Tid maa have Taalmodighed og finde os i Alt. Imidlertid fortsættes Demoleringen af Fredericia Fæstning. Endél sprænges i Luften, Volde jævnes med Jorden, Palisaderne rykkes op og brændes. Det bekjendtgjøres i […]

7. maj 1864: Nyt fra London: Danmark opgiver at opretholde blokaden


Londonkonferencen er i gang, og det vigtigste emne her i de første uger er at få etableret en våbenstilstand så de egentlige fredsforhandlinger kan begynde. Danmark har fra starten fastholdt, at man vil have lov at opretholde blokaden af de tyske havne, hvis Østrig og Preussen vil fortsætte deres besættelse af Jylland. I begyndelsen bakkede […]

2. maj. 1864: Nyt fra London – støtten fra englænderne er vigende …


Londonkonferencen er i gang, selvom man endnu er ved de indledende drøftelser. Næste møde er 5. maj og det forventes at spørgsmålet om våbenstilstand må blive det væsentligste her. Men på hvilke betingelser? Danmark ønsker en midlertidig våbenstilstand fremfor en tidsubegrænset våbenhvile, da man frygter, at den vil give de tyske magter alt for gode […]

30. april 1864: Situationen mere ugunstig for Danmark i London. Samtidig er Frederica rømmet


På Londonkonferencens første rigtige møde d. 25. april, så situationen ikke helt skidt ud for Danmark. De tyske magter var ikke populære i den engelske hovedstad pga. deres frembusende adfærd. Blandt andet England bakkede derfor op om det synspunkt, at Danmark under en våbenstilstand måtte få lov til at opretholde sin blokade mod de tyske […]

25. apr. 1864: Londonkonferencen er endelig kommet i gang – og folk er godt sure på tyskerne…


Først blev starten på Londonkonferencen udskudt fra den 12. april til 20. april. Da man så nåede til 20. april, dukkede de østrigske og preussiske repræsentanter simpelthen ikke op, da Det Tyske Forbunds repræsentant ikke var nået frem til London, og de ikke ville mødes, før han kunne deltage. I dag kan konferencen så imidlertid […]

6. apr. 1864: Den danske delegation afrejser til London – samtidig beder Preussen og Østrig om, at konferencen udsættes


Londonkonferencen, der skal søge at finde en løsning på den dansk-tyske strid om hertugdømmerne, er sat til at starte d. 12. april, og i dag forlader den danske forhandlingsdelegation København. Delegationen består af den danske udenrigsminister George Quaade og den nationalliberale A.F. Krieger. I London vil også den danske ambassadør, kammerherre Torben Bille, slutte sig […]

31. mar. 1864: Preussen genoptager planen om overgang til Als


Planen om at omgå Dybbølstillingen ved en overgang til Als har et stykke tid været under overvejelse i den preussiske hærledelse. Og efter at det forleden så ud til, at planen var skrinlagt, er den nu taget frem igen. Den øverstkommanderende for 1. korps, prins Friedrich Carl, får i dag den preussiske konges tilladelse til […]