Tag Archives: D.G. Monrad

8. nov. 1864: C.C. Hall: Freden er ikke en dødsdom for Danmark! Hall har håb for fremtiden og en tro på, at den danske nationalitet i Slesvig ikke vil forgå


Der har under Rigsrådets forhandlinger om godkendelsen af fredstraktaten med Preussen og Østrig hersket en pessimistisk og trykket stemning. Flere har givet udtryk for, at Danmark nu snart helt ville forsvinde som selvstændig stat – bl.a. D.G. Monrad. Dog har konseilspræsident Bluhme i Folketinget og Orla Lehmann i Landstinget talt om håb og bedre udsigter for […]

7. nov. 1864: Orla Lehmann taler i Landstinget om håb for fremtiden og vil stemme for fredstraktaten


Rigsrådet behandler i både Landstinget og Folketinget den foreliggende fredstraktat med Preussen og Østrig. På trods af, at der ikke hersker tvivl om, at Rigsrådet vil godkende fredsaftalen, så har der indtil nu været modstand, især fra Folketinget, og bl.a. D.G. Monrad har talt om Danmarks tilintetgørelse, mens konseilspræsident C.A. Bluhme har talt om håb […]

6. nov. 1864: D.G. Monrad: Fredslutningen vil være Danmarks dødsdom


Rigsrådets to kamre, Folketinget og Landstinget, skal beslutte sig for at godkende eller forkaste den fredstrakt, som regeringen har sagt god for og de danske forhandlere har underskrevet i Wien. I begge kamre forventes et flertal for at godkende traktaten, da Danmark reelt set ikke har noget andet valg. Ikke desto mindre er der modstand, bl.a. […]

21. aug. 1864: Efter Monrads kritik af hæren er M. E. Fallesen gået til modangreb: Hærens ånd var Monrads ansvar!


I går kunne vi meddele, at den tidligere konseilspræsident D.G. Monrad nægter at skulle stå til ansvar over for en undersøgelseskommission nedsat af den siddende regering. Herudover har Monrad desuden kritiseret hæren ved at pege på, at ”den slette Aand” i officerskorpset efter hans mening bærer meget af skylden for krigens ulykker. Monrads kritik af […]

19. aug. 1864: Monrad vil under ingen omstændigheder stå til regnskab for en undersøgelseskommission. I stedet peger han på ”den slette ånd” i hærens officerskorps som skyld i krigens ulykker


Den 12. juni nedsatte Folketinget et udvalg til undersøgelse af krigens forberedelse og udførelse. I går blev udvalgets resultater så fremlagt i Folketinget, og de indeholdt en meget skarp bedømmelse af D.G. Monrads regering. Desuden opfordrede udvalget den nuværende konservative regering og krigsministeriet til at foretage en kommissionsundersøgelse af den daværende regerings forberedelse af og ledelse […]

18. aug. 1864: Den politiske strid om ansvaret for krigens udfald fortsætter. Et folketingetsudvalg opfordrer til en kommissionsundersøgelse af Monrad-regeringen


Udsigterne til en meget hård fred har sat gang i den politiske debat. Spørgsmålet kredser især om, hvem der bærer ansvaret for, at krigen fik et så uheldigt og ulykkeligt forløb for Danmark. Orla Lehmann rettede for nyligt en kritik mod kongen, hvorefter C.G. Andræ stærkt kritiserede Monrads tidligere regering. Den forhenværende konseilspræsident C.C. Hall har […]

Fædrelandet – opsamling for juli 1864: Avisens syn på månedens begivenheder


Juli 1864 har været en begivenhedsrig måned for Danmark især politisk. Vi bringer her en opsamling over den nationalliberale avis Fædrelandets reaktioner og kommentarer på nogle af månedens væsentlige hændelser. Med tabet af Als den 29. juni blev juli-måned indledt med chok og sorg over, at genoptagelsen af krigen havde budt på endnu et eftertrykkeligt nederlag. […]

16. juli 1864: Officielt – Den danske regering er gået af! Bluhme er ny konseilspræsident, og man har fra dansk side sendt en anmodning om våbenstilstand til Preussen og Østrig


Rygterne har længe svirret, og det har faktisk også været officielt siden i lørdags – Danmark har fået ny regering. Grundet den tumult riget befinder sig i for tiden, kan vi beklageligvis først nu meddele, at D.G. Monrads regering den 8. juli har varslet sin afgang, efter kong Christian 9. formelt anmodede om det. Et […]

14. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: “En ringe Fred forventes med det Første! Det er glædeligt!”


Fra Agnes Gads dagbog 14. juli 1864: Gudskélov! Imorges rejste Majoren med sin “elskværdige Adjudant!” og Doktoren. Vi have i det Sted faaet Alslev-Hauptmannen, til hvilket Bytte vi sætte store Forhaabninger om fremtidig Husfred. Han lader rigtig saa net. Det er jo rigtignok ogsaa lettere at have l Officeer istedetfor 3, og altsaa kun et […]

12. jul. 1864: Agnes Gads dagbog: Rygter: Våbenstilstand og nye regeringer i Danmark og England


Fra Agnes Gads dagbog 12. juli 1864: Vi have idag havt styrtende travlt ude i Kjøkkenet, da General v. Nostits gjør Majoren den Ære at spise Frokost hos ham, inden han tager ned til Stranden for at inspicere Feldtvagterne der. Jf. Hansen har gjort sin Flid, men tillige rustet sig imod Hr. Adjudantens Bemærkninger, som […]

20. juni 1864: Kongen beholder Monrad, som til gengæld overlader Danmarks skæbne til forsynet!


Regeringskrisen i Købehavn har fundet en afklaring, men ikke en heldig en af slagsen. Kong Christian d. 9. måtte i går opgive at danne et konservativt ministerium, men trods dette beder han i dag sin konsejlspræsident D. G. Monrad om yderligere tid til at danne et nyt ministerium. Monrad sætter ham imidlertid stolen for døren: […]

19. juni 1864: Regeringskrisen i København fortsætter – men de konservative er en flok “gamle kællinger”


Våbenstilstanden udløber 26. juni og der er ingen tegn på en løsning ved Londonkonferencen. Seneste forslag på bordet er et engelsk forslag om indgåelse af fred og deling af Slesvig, hvor den endelige delingslinje skal fastsættes ved voldgift efter freden. Hverken fra dansk eller tysk side er man glade for dette forslag. De tyske magter […]

25. maj 1864: Østrig og Preussen fastlægger deres syn på delingsplanerne: Aabenrå – Tønder


Londonkonferencens næste møde er den 28. maj, hvor det forventes at England fremlægger et forslag om at dele Slesvig, og samtidig foreslår en delingslinje så langt syd som ved Slien og Dannevirke. Den danske delegation og den danske regering er åbne for forslaget, men har endnu ikke lagt sig endeligt fast på en holdning. Blandt […]

23. maj 1864: Den danske regering drøfter sin holdning til de engelske delingsforslag


Den engelske udenrigsminister og den danske delegation ved Londonkonferencen har drøftet, hvordan et eventuelt delingsforslag fra Engelsk side kunne se ud, og der begynder at tegne sig et forslag om at dele Slesvig ved en linje langs Dannevirke og floden Slien. En sådan deling vil give Danmark det meste af Slesvig og samtidig bevare det […]

20. maj 1864: Danmark har fået ny krigsminister: Lundbye er blevet afskediget og Reich har overtaget posten. Arméens stabschef er i dag til konference i København med den nye minister


Vi kunne i forgårs meddele, at en større omorganisering af de danske stridskræfter er under opsejling under den nuværende våbenhvile. Men forandringen er ikke udelukket til fordelingen af de danske tropper. Ikke lang tid efter våbenhvilens indtræden er der sket en markant forandring i den danske Krigsbestyrelse, idet oberst Lundbye har fratrådt posten som krigsminister, og i […]

7. maj 1864: Nyt fra London: Danmark opgiver at opretholde blokaden


Londonkonferencen er i gang, og det vigtigste emne her i de første uger er at få etableret en våbenstilstand så de egentlige fredsforhandlinger kan begynde. Danmark har fra starten fastholdt, at man vil have lov at opretholde blokaden af de tyske havne, hvis Østrig og Preussen vil fortsætte deres besættelse af Jylland. I begyndelsen bakkede […]

17. mar. 1864: Danmark går ind på konference, men uden våbenstilstand og på basis af alle aftaler


Mens fjendens 2. og 3. korps har frit spil i Jylland, og 1. korps belejrer Dybbølstillingen, overvejer den danske regering stadig, hvad man skal mene om det engelske forslag om en konference til at løse stridsspørgsmålene. I dag er man imidlertid nået så langt i regeringen, at man meddeler England, at Danmark accepterer konferenceforslaget på […]

12. mar. 1864: Møde i statsrådet kan heller ikke nå til enighed om, hvorvidt Danmark skal sætte sig ved konferencebordet


På gårdsdagens ministermøde var der uenighed om, hvorvidt Danmark skulle modtage det engelske konferenceforslag, når der ikke kunne opnås garantier for konferencens grundlag. I dag er der statsråd mellem ministeriet og kongen, men heller ikke her kan man nå til enighed. En konference mellem krigens parter og de øvrige stormagter vil sandsynligvis kræve en våbenstilstand […]

11. mar. 1864: Dansk ministermøde er i tvivl, om man skal modtage konferenceforslaget


Efter at Preussen og Østrig har overskredet grænsen til Jylland, har den engelske regering opfordret Danmark til at godtage en international konference, der skal afklare stridsspørgsmålene. Den danske regering er dog i tvivl om, hvorvidt man skal modtage forslaget, da man ikke kan opnå garantier for grundlaget for konferencen. Danmark ønsker, at grundlaget skal være […]

9. mar. 1864: England presser på for at få Danmark til forhandlingsbordet, men Monrad er tøvende


Krigen gik den 8. marts ind i en ny fase, da Østrig og Preussen overskred grænsen til Jylland og stødte frem mod Vejle og Fredericia. Den nye udviklig har ikke skabt så store diplomatiske protester, som man kunne have forventet – måske fordi preusserne allerede den 18. februar ved et uheld indtog Kolding og således […]