Tag Archives: Landstinget

11. nov. 1864: Trods modstand har Rigsrådet, som ventet, godkendt fredstraktaten. Et klart flertal i både Folke- og Landstinget har stemt for fredsaftalen


Den 5. november blev Rigsrådet sammenkaldt for at begynde forhandlingerne om fredstraktatens godkendelse. I dag er der resultat fra begge kamre, og både Folketinget og Landstinget har stemt for en godkendelse af fredsaftalen. Under forhandlingerne har det i væsentlig grad været modstanderne mod fredstraktaten, som har ført ordet. Blandt dem har Frederik Hammerich kaldt fredstraktaten […]

7. nov. 1864: Orla Lehmann taler i Landstinget om håb for fremtiden og vil stemme for fredstraktaten


Rigsrådet behandler i både Landstinget og Folketinget den foreliggende fredstraktat med Preussen og Østrig. På trods af, at der ikke hersker tvivl om, at Rigsrådet vil godkende fredsaftalen, så har der indtil nu været modstand, især fra Folketinget, og bl.a. D.G. Monrad har talt om Danmarks tilintetgørelse, mens konseilspræsident C.A. Bluhme har talt om håb […]

5. nov. 1864: I Folketinget fortsætter modstanden mod fredstraktaten. Flere frygter at traktaten reelt vil være en dødsdom for Danmark som stat


Rigsrådets behandling af fredstraktaten fortsætter, og de to kamre – Folketinget og Landstinget – skal beslutte, om man vil godkende og dermed cementere freden med Preussen og Østrig. Man forventer at et flertal i begge ting vil godkende freden, men der har allerede lydt protester fra Folketingets slesvigske repræsentanter. Modstanden mod fredstraktaten fortsætter i Folketinget, hvor […]

5. nov. 1864: Godkendelsen af fredstraktaten får modstand blandt de slesvigske repræsentanter i rigsrådet


Rigsrådet er sammenkaldt og skal i den næste tid blive enige om enten at godkende eller afvise den fredstraktat, som de danske forhandlere i Wien har underskrevet. Det forventes, at traktaten godkendes, men ikke desto mindre er der modstand over for fredsaftalen og stemningen er ikke god blandt medlemmerne i rigsrådets to kamre – Folketinget og […]

5. nov. 1864: Rigsrådet er sammenkaldt for at godkende eller forkaste fredstraktaten. Der forventes et flertal i både Folke- og Landstinget for et samtykke, men der hersker samtidig en kritisk og negativ stemning


De danske fredsforhandlere har i Wien underskrevet en fredstale med Preussen og Østrig på vegne af den danske regering, og den danske hær er blevet sat på fredsfod. Før fredsaftalen formelt kan træde i kraft, skal den dog først godkendes ved afstemning i både Landstinget og Folketinget. Rigsrådet er blevet indkaldt og er i dag samlet […]

27. jan. 1864: Monrad afviser, at Slesvig kan deles! Forhandlingerne nu overladt til hæren ved Dannevirke!


Slesvig er stridens kerne i konflikten mellem Danmark og de tyske magter. Og selvom der ikke er international tradition for at dele områder efter “nationale” skillelinjer, er den tanke imidlertid blevet nævnt et par gange, at en deling af Slesvig muligvis kan være løsningen på den dansk-tyske strid. Indtil videre er det imidlertid blevet ved […]

22. jan. 1864: Monrads tilbud om at trække forfatningen tilbage kan møde på indenlandsk modstand!


Mens konseilspræsident Monrad har sendt forsonende toner til de tyske magter, om at han er villig til at søge at få Novemberforfatningen ophævet på lovlig vis, er der noget, der tyder på, at det ikke vil blive let for ham. I disse dage debatteres der ivrigt i både Folketing og Landsting om et adresseforslag til […]

28. jan. 1863: Landstinget til Frederik 7.: Eneste løsning er en fællesforfatning for Danmark og Slesvig


Den danske Rigsdags landsting overrækker en adresse til kongen, hvori de slår fast, at den seneste tids politiske vanskeligheder kun kan løses ved en fællesforfatning for kongeriget og Slesvig, som vil være “det korrekte udtryk for Hertugdømmets statsretslige Stilling til Kongeriget og Kronen”. Kong Frederik 7. takker for Landstingets henvendelse, men vil ikke gå ind […]

19. dec. 1862: Forslag i Landstinget om at opfordre kongen til at udskille Holsten


På et møde i Landstinget i aften omdeles et forslag om, at tinget skal henvende sig skriftligt til kongen. I henvendelsen skal tinget udtrykke sin bekymring over fædrelandets stilling og påpege vigtigheden af, at forholdet mellem Slesvig og kongeriget ikke svækkes, og at Holsten udskilles hurtigst muligt. Forslaget skal først debatteres senere.